Nuorisotutkimusseuran tehtävät osaamiskeskuksissa

Nuorisotutkimusseuran roolina molemmissa osaamiskeskuksissa on pitkäjänteisen tiedontuotannon suunnittelu ja tutkimustyö, erityisesti toiminnan vaikuttavuuteen sekä nuorten näkökulmien esiin nostamiseen liittyen. Nuorisotutkimusseura toteuttaa käytäntöperusteisia tutkimuksia, joiden tavoitteena on kehittää nuorisotyön vaikuttavuuden arviointia erityisesti nuorilta itseltään kerättävään tietoon pohjautuen. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta. Menetelmien yhdistäminen (triangulaatio) on tyypillinen tapa tehdä käytäntöperusteista tutkimusta.

Kyselyt

Vuosina 2021 ja 2023 toteutetaan yhteistyössä Kanuuna-verkoston kanssa Nuorisotyöstä Suomessa -kysely. Kysely lähetetään kaikkien Suomen kuntien nuorisotoimista vastaaville henkilöille keräten tietoa kunnallisen nuorisotyön nykytilasta, muutoksista sekä koetuista tarpeista. Kyselyaineistoina on tarkoitus hyödyntää myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyä niin ikään vuosien 2021 ja 2023 osalta. Kouluterveyskyselyn aineisto mahdollistaisi nuorten hyvinvoinnin ja siinä tapahtuvien muutosten tarkastelun kunta- ja oppilaitoskohtaisesti. Kouluterveyskyselyä ja kyselyä kunnallisesta nuorisotyöstä pyritään hyödyntämään erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Nuorisotyön palautetyökalu

Kyselyaineistojen keräämisen ja hyödyntämisen ohella Nuorisotutkimusseuran keskeinen tehtävä on olla suunnittelemassa sellaisia tiedonkeruuinstrumentteja, joiden avulla kunnallisen nuorisotyön merkitystä ja vaikutuksia voi arvioida nuorten näkökulmasta. Syksyllä 2020 käynnistettiin yhteistyössä Kanuunan ja Lappeenrannan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa nuorilta kerättävän nuorisotyön palautetyökalun kehittäminen. Tavoitteena on kehittää työkalua edelleen ja hyödyntää sitä valtakunnallisesti.

Laadullinen tiedonhankinta

Määrällisen tiedon lisäksi Nuorisotutkimusseura toteuttaa laadullista tiedonhankintaa liittyen kunnallisen palvelurakenteen muutoksiin ja nuorisotyön palvelukokemuksiin sekä kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavan nuorisotyön vaikuttavuuden arvioimiseen ja mallintamiseen. Aineistoja kerätään haastattelemalla sekä nuorten kanssa toimivia ammattilaisia että nuoria ja toteuttamalla osallistuvaa havainnointia pandemiarajoitusten sen salliessa. Tämän lisäksi hyödynnetään jo aiemmin kerättyjen Nuorisotyön opetussuunnitelma -tutkimusten aineistoja.

Yksittäisten tutkimusten ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat osaamiskeskuksissa toteutettavan tiedonkeruun suunnitteluun sekä sisältöjen että aineistonkeruun näkökulmista. Näin pyritään varmistamaan, että tieto on kumuloituvaa ja tiedonkeruu toteutetaan tehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa tarvittaessa tutkimukselliset analyysit.

 

Tietosuojaselosteet

Nimi Koko Muoto
tietosuojaseloste_kunnallisen_nuorisotyon_osaamiskeskus_06062023257 KBPDF
tietosuojaseloste_nuorisotyo_kouluissa_ja_oppilaitoksissa_osaamiskeskus_tutkimus_01092021208 KBPDF
tutkimussuunnitelma_kanuuna_261021382 KBPDF