Hankkeen arkisto

30.5.2015

Kooste verkko- ja lähipalveluiden tutkimusosuudessa tuotetuista suosituksista.

17 suositusta

16.4.2015

Hankkeen tuloksia esiteltiin Seinäjoella Nuorisotyöpäivillä 16.4.2015. Keskustelua tuloksista voi jatkaa Facebook-ryhmässä Nuorisotyön tunnusluvut/Nuorisotutkimusseura.

Tutkijoiden Nuorisotyöpäivien esitykset:

Yleistä hankkeesta

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa nuorisotyön tunnuslukuja kokoavan ja analysoivan tutkimuksellisen kehittämishankkeen aikavälillä 15.12.2013–31.3.2015. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen nuorisotoimialalla paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai Euroopan tasolla käytössä olevia tunnuslukuja, arvioida niiden käytettävyyttä yhteistyössä nuorisoalan toimijoiden kanssa sekä kehittää yhteisen työskentelyn pohjalta toimialalle yhteisiä ja kaikkia toimijoita yhdistäviä tunnuslukuja ja ajattelumallia, joka pätevästi heijastaa työn laadukkuutta ja sen yksilöllisistä, yhteisöllistä, ja yhteiskunnallista arvoa.

Hanke on luonteeltaan kenttää kokoava ja erilaisia, sirpaleisiakin, tunnuslukuprosesseja kootusti analysoiva. Hankkeen lähtökohtana on nuorisotyön kentän moniäänisyys, jolloin myös tunnuslukuja hahmotellaan ja arvioidaan nuorisotyön monialaisen kentän lähtökohtia, ammatillisia ympäristöjä ja käytäntöjä kunnioittavasti. Hanke on valtakunnallinen ja tavoittaa nuorisotyön erilaiset ammattiryhmät ja toimintamuodot. Hankkeessa työskentelyn pohjana päästään hyödyntämään toimijoiden eri arvioinnin muodoin keräämiä aineistoja. Hankkeessa etsitään mitkä tavoitteet ja niitä kuvaavat tunnusluvut yhdistävät kaikkia toimijoita, mitkä vain osaa toimijoista ja mikä on tunnusomaista vain tietylle toimijalle tai toimialalle. Käytössä olevia tunnuslukuja on kymmeniä, jopa satoja.

Yhteisesti tietoa tuottaen

Hankkeessa löydettävien yhteisten tunnuslukujen perustana voidaan katsoa olevan käyttökelpoisuus, luotettavuus ja moniäänisyys. Ne voivat perustua myös tietoon, jota tällä hetkellä ei vielä tuoteta, mutta joka olisi tuotettavissa yhteisin satsauksin. Hankkeen taustalla on ajatus, että nuorisoalalta ei välttämättä tällä hetkellä vielä kerätä tai hyödynnetä kaikkea sitä tietoa, joka olisi tarpeellista palvelujen ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi – ja samaan aikaan olemassa on liikaakin tietoa. Tarkoitus on arvioida käytössä olevien tunnuslukujen käytettävyyttä sekä tuottaa kentälle uutta ajattelua.

Työskentelyssä hankitaan kontaktipintaa kaikkiin nuorisolaissa mainittuihin nuorisotyön osa-alueisiin. Lisäksi mukaan halutaan esimerkiksi nuorisotoimialan rahoittajat sekä ohjelmahallinnoijat sekä seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö. Laajojen kokonaisuuksien kuten kuntien ja järjestöjen kohdalla toimitaan otoksin. Otokset tulevat sisältämään sekä isoja että pieniä toimijoita. Hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä edellä mainittujen tahojen lisäksi esimerkiksi Kuntaliiton, Kanuunan, Allianssin, Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusten sekä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (Nusuvefo) kanssa.

Hankkeessa käytettävät menetelmät ovat tieteellisiä ja tasa-arvoista visiointia ja vuoropuhelua edistäviä. Hankkeen perusta tulee kahtaalta: toisaalta on olemassa olevaa tunnuslukuihin liittyvää dokumenttiaineistoa, joka analysoidaan. Toisaalta uutta aineistoa luodaan keskustelemalla nuorisotyön laadun ominaisuuksista, mittaamisesta ja tunnusluvuista kentän asiantuntijoiden kanssa (työntekijät, luottamushenkilöt, nuoret, nuorten vanhemmat ja tutkijat). Näissä kontakteissa menetelminä käytetään haastatteluja, ryhmäkeskusteluja ja deliberatiivista keskustelupäivämenetelmää.

Hankkeen tulokset

Hankkeen avulla saavutettavaa uutta tietämystä nuorisotyön luonteesta on mahdollista hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa liittyen nuorisolain uudistukseen sekä tuleviin hallitus-, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmiin sekä eurooppalaiseen nuorisoalan yhteistyöhön, kuten Eurooppa 2020 -ohjelman prosesseihin. Hankkeessa haetaan riittävissä määrin yhteistyöpintaa samaan aihepiiriin kytkeytyviin, meneillään oleviin prosesseihin, kuten lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattorityöhön sekä sisäisen turvallisuuden kehitystä kuvaavien tunnuslukujen kehittämisprosesseihin.

Työ raportoidaan suomenkielisenä verkkojulkaisuna helmikuussa 2016. Raportti sisältää toimintamalliehdotuksen/-ehdotuksia koskien sitä, millaisia tunnuslukuja nuorisotyöstä ja millä menetelmillä suositellaan kerättäväksi paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Lisäksi hankkeen tulosten pohjalta julkaistaan erilaisia seminaariesitelmiä, kirjaosioita ja tieteellinen artikkeli.

Hanketiedotteet

Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke etenee vauhdikkaasti. Hanketiedote 1, 4.6.2014 (pdf)

Hanketiedote 2, 1.10.2014 (pdf)

Muut dokumentit

Muistio Allianssi-risteilyn työpajasta 16.4.2014 (Nuorisolain 8 § ja osallisuuden todentamisen haasteet), pdf

Arvioinnin tuoteseloste: verkkopalvelujen arviointiprosessin kuvaus (pdf)

Nuori kulttuuri -säätiön arviointipäivän tuoteseloste (pdf)

Arvioinnin tuoteseloste: Kuvaus lähipalvelujen arviointiprosessin kulusta (pdf)

Verkkopalvelujen laatu nuorten tekemän arvioinnin pohjalta — Muistio nuorten, palvelujen tuottajien ja rahoittajien keskustelutilaisuudesta Oulussa 23.5.2014 (pdf)

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista (pdf)

Nuoret käyttivät puheenvuoroja puistojen puolesta — tiedote Lahden keskustelutilaisuudesta 30.9.2014 (pdf)

Hankkeen vastuututkijana toimii erikoistutkija FT Anu Gretschel, muina tutkijoina toimivat dos. Anne Puuronen (1.4.2014 alkaen) ja tutkija KM Pirjo Junttila-Vitikka. Hankkeen tutkimusapulaisina toimivat oman työnsä ohessa yhteisöpedagogi Eija Kauniskangas & yhteisöpedagogi Essi Helin.

Keskustelupäivien fasilitointi ja raportointi tapahtuu edellä mainittujen lisäksi muiden menetelmän tuntevien kouluttajien toimesta.

Information in English

Information about the research program Network-based Development of Youth Work Statistics and Key Characteristics from it's webpage in English.