Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–2025)

Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen vuoden ajan. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä nuorten elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Hankkeen tavoitteena on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista kyselyissä on vaikea tavoittaa. Hankkeessa rakennettavaan seurantajärjestelmään liitetään myös määrällisiä indikaattoreita, jotka taustoittavat laadullista aineistoa.

Hanke käynnistyi vuonna 2015, ja seurantaa on tarkoitus jatkaa vähintään vuoteen 2025. Hanketta rahoittaa OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue. Hankkeen johtajana toimii tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari yhteistyössä yliopistonlehtori Tarja Tolosen (HY), yliopistonlehtori Päivi Armilan (ISY) ja akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden (OY) kanssa. 

Useat hankkeen nuorista päättivät toisen asteen opintonsa vuosina 2019-2020.  Uuden elämänvaiheen myötä nuoret suuntaavat erilaisille poluille, kuka kolmannen asteen koulutukseen, kuka työelämään. Nuoret myös hajaantuvat yhä enenevissä määrin alkuperäisiltä tutkimuspaikkakunnilta ympäri Suomea sekä osa myös ulkomaille. Hankkeen käynnissäolovuosien aikana usealla paikkakunnalla tutkijoiden ja nuorten välille on ehtinyt kasvaa luottamuksellinen tutkimussuhde, jonka puitteissa tutkimusseurantaa on mahdollista jatkaa tulevina vuosina. Vuoden 2020 alussa hankkeessa oli mukana edelleen yli 100 nuorta.

Seuraa tutkimushankkeen ajankohtaisia asioita myös Facebookista.

Tietoa hankkeesta

Nuoret ajassa -tutkimushanke on sateenvarjohanke, jossa työskentelee noin kymmenen tutkijaa, joista osa on Nuorisotutkimusverkoston omia tutkijoita, ja muut ovat Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston henkilökuntaa. Kaikilla tutkijoilla on omat tutkimusintressinsä, mutta he kartuttavat hankkeen yhteistä aineistopankkia.  

Hankkeessa työskentelevät tällä hetkellä hankejohtajan Sinikka Aapola-Karin lisäksi mm. seuraavat tutkijat: 

  • Päivi Armila, UEF - Itä-Suomen tiimi
  • Tomi Kiilakoski, NTV - Pohjois-Suomen tiimi
  • Antti Kivijärvi, NTV/HY - Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
  • Mari Käyhkö, UEF - Itä-Suomen tiimi 
  • Ville Pöysä, UEF - Itä-Suomen tiimi
  • Tarja Tolonen, HY - Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
  • Kaisa Vehkalahti, OY - Keski-Suomen tiimi
  • Matilda Wrede-Jäntti, HY - Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Suomen ruotsinkielinen tiimi
  • Jenni Lahtinen, NTV - Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi ja aineston koordinointi

Hankkeeseen voidaan ottaa myös opinnäytetyön tekijöitä. Tällä hetkellä tohtorikoulutettava Ville Pöysä tekee hankkeessa väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Hankkeessa kerätään aineistoa kaikkiaan viidellä erityyppisellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea - pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen, Keski-Suomesta Itä-Suomeen ja Länsi-Suomeen. Jokaisella paikkakunnalla työskentelee oma tutkijatiimi.Tutkimushankkeessa hyödynnetään erityisesti laadullisia ja osallistavia menetelmiä, joita voidaan soveltaa eri paikkakunnilla hieman eri tavoilla, pyrkien kuitenkin tiettyyn yhteismitallisuuteen mm. käsiteltävien teemojen ja menetelmäkirjon osalta.

Hankkeeseen osallistuvat nuoret tulevat vaihtelevista taustoista. Suurin osa heistä on äidinkieleltään suomenkielisiä, mutta mukana on myös merkittävät osuudet ruotsinkielisiä nuoria sekä äidinkieleltään muita kuin suomea ja ruotsia puhuvia nuoria. Otoksemme ei edusta suoraan nuorten yleistä tilannetta Suomessa, vaan olemme tarkoituksella etsineet mukaan monenlaisia nuoria, ja pyrkineet tavoittamaan varsinkin niitä nuoria, jotka kohtaavat erityisiä haasteita elämässään. On tärkeää kysyä erilaisissa ympäristöissä asuvilta nuorilta itseltään, millaiset asiat tukevat heitä arjessa, ja mitkä taas aiheuttavat ongelmia.

Hanketiimin tutkijat ovat jo hyödyntäneet hankkeessa tuotettua aineistoa ja julkaisseet artikkeleja. Hankkeen tutkijat ovat myös esitelleet tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä useissa tieteellisissä konferensseissa. 

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja (täydentyy):

Vuosi 2021

Tutkimusjulkaisut

Vehkalahti, Kaisa & Armila, Päivi & Sivenius, Ari (2021) Emerging Adulthood in the Time of Pandemic: The COVID-19 Crisis in the Lives of Rural Young Adults in Finland. YOUNG 29(4), 1–18.

Wrede-Jäntti, Matilda & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2021) This Is Where We Love to Hang Out! Interactive Maps as a Method of Gathering Information on the Everyday Lives of Finnish Adolescents Young People in a Longitudinal Qualitative Study. In Trine Wulf-Andersen & Reidun Follesø & Terje Olsen (eds.) Involving Methods in Youth Research
Reflections on Participation and Power. Palgrave Macmillan, 241–259.

Vuosi 2020

Tutkimusjulkaisut

Armila, Päivi (2020) Syrjäseudun nuoret ja liikuntaharrastukset: Tanssii mummojen kanssa. Teoksessa Jouko Kokkonen & Kati Kauravaara (toim.) Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja 75, Helsinki, 142-159. 

Vuosi 2019

Tutkimusjulkaisut 

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen, Tarja (2019) Nuoret toisen asteen koulutusvalintoja tekemässä. Teoksessa Jenni Lahtinen (toim.) “Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:68. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161925

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen, Tarja & Wrede-Jäntti, Matilda & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten sukupuolittuneet ensimmäiset työelämäkokemukset. Teoksessa Jenni Lahtinen (toim.) “Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:68. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161925

Armila, Päivi & Käyhkö Mari & Pöysä Ville (2019) Uusi minä uudessa arjessa. Syrjäkylästä kaupunkiin opiskelemaan muuttaneiden nuorten kokemuksia ja kerrontaa. Teoksessa: Hirvonen, H., Puhakka, A. & Pöllänen, P. (toim.) Arjen rihmastot – Eeva Jokisen juhlakirja. Publications of the University of Eastern Finland, General Series n:o 28, Joensuu, 197-207. 

Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville & Armila, Päivi (2019) “...jos mie en mahu siihen muottiin”. Sukupuolentutkimus 32:3, 57-61.

Vuosi 2018

Tutkimusjulkaisut

Armila, Päivi (2018) Kauas on pitkä matka: Tutkimuksen tekoa kylien katveessa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino.

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari (2018) Koulutusyhteiskunnan reunamerkintöjä – Syrjäseuduilla asuvat nuoret ja toisen asteen koulutukseen hakeutuminen. Teoksessa: Silvennoinen, H., Kalalahti, M., & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen usko ja lupaus – Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 129–161. 

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville (2018) On the Educational Edges of a Learning Society. The Finnish Hinterland as a Framework of Educational Choices of Young People. The Journal of Youth Studies. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676261.2018.1453128

Armila, Päivi, Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville (2018) Syrjäkylien pojat: kaveruutta ja kilometrejä. Teoksessa Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Popularisoidut kirjoitukset

Käyhkö, Mari & Armila, Päivi & Pöysä, Ville (2018) Syrjäseutujen nuorten mahdollisuudet hupenevat. Mielipide, C11. Helsingin Sanomat 26.8.2018.

Pöysä, Ville & Käyhkö, Mari & Armila, Päivi (2018) Kauas koulut karkaavat – Pitkät koulumatkat lisäävät koulutuksellista eriarvoisuutta. https://ilmiomedia.fi/yleinen/kauas-koulut-karkaavat-pitkat-valimatkat-lisaavat-koulutuksen-eriarvoisuutta/

Vuosi 2017

Tutkimsujulkaisut

Käyhkö, Mari (2017) “Vähän niinku metän keskellä ja silleen.” Syrjäseutu, yläkouluikäiset tytöt ja tutuksi eletty paikka. Sukupuolentutkimus 30:3, 7-23.

Vuosi 2016

Tutkimusjulkaisut

Armila Päivi (2016) Ei-minkään tekemistä keskellä ei-mitään - vai miten se on? Teoksessa Päivi Armila & Terhi Halonen & Mari Käyhkö (toim.) Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Armila, Päivi (2016) Maaseudun nuoret ja liikunta: Pidot eivät parane kun väki vähenee. Liikunta ja tiede 4/2016.

Armila, Päivi & Halonen, Terhi & Käyhkö, Mari (2016) Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämää ja tulevaisuudensuunnitelmia harvaan asutulla maaseudulla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Tuuva-Hongisto, Sari & Pöysä, Ville & Armila, Päivi (2016) Syrjäkylien nuoret – unohdetut kuntalaiset? Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksia 99.

Armila Päivi (2016) Mukaan matkojen päästä? Kilometrien kirot ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Teoksessa Aapola-Kari Sinikka & Pekkarinen Elina (toim.) Nuoruus hallitusohjelmassa. Nuorisotutkimusverkosto nro 18.

Vuosi 2015

Tutkimusjulkaisut

Harinen, Päivi (2015) Kilometrien eristämät. Nuorten arkea syrjäkyläkontekstissa. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus? Nuorisobarometri 2014. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. 

Hankkeeseen liittyviä esitelmiä (täydentyy):

Vuosi 2020

Muut esitemät

Aapola-Kari, Sinikka & Vehkalahti, Kaisa & Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Lahtinen, Jenni & Hoikkala,Tommi: Mitä kuuluu milleniaaleille? Nuori2020-tapahtuma, esiintyminen ammattiyleisölle. Tampere: 15/01/2020.

Lahtinen, Jenni: Nuorten näkemyksiä sukupuolen merkityksestä koulutuksessa -havaintoja Purkutalkoot- hankkeesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tasa-arvotyöryhmien verkoston kokous. Helsinki; 30/10/2019.

Vuosi 2019

Tieteelliset esitelmät

Aapola-Kari & Lahtinen, Jenni & Hoikkala, Tommi: Sukupuolittuneita koulutusvalintoja purkamassa –  alustavia tuloksia Purkutalkoot –tutkimushankkeesta. Sosiologipäivät: Eriarvoisuuden monet kasvot. Turku: 28/03/2019.

Armila, Päivi: Kun kaupungista tehdään oma(a): Syrjäkylästä kaupunkiin opiskelemaan muuttaneiden nuorten kokemuksia ja kerrontaa. Sosiologipäivät: Eriarvoisuuden monet kasvot. Turku: 28/03/2019.

Armila, Päivi: Varhaista vastuunottoa - Syrjäseudulla asuvat nuoret ja lähtemisen imperatiivi. Sosiaalipolitiikan päivät: Konflikti. Joensuu: 24/10/2019. 

Muut esitelmät

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville: 10 vuotta nuoren elämää. Aikuistumisen ymmärtäminen ja kehkeytyvä tutkimustieto. Metodifestivaali 2019. Tampere: 27-29/08/2019.

Armila, Päivi: Hinterland Youth of Finland in Time. Rural Generations Workshop.Oulu: 17/10/2019.

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville: Sukupuoli syrjäseudulla asuvien nuorten koulutusvalinnoissa. Segregaatio stop! -seminaari. Joensuu: 03/04/2019

Armila, Päivi & Pöysä Ville: Youth in Time - A national qualitative longitudinal research project and the possibilities for Nordic cooperation. NYRIS 2019 Narrowing paths - transgressive routes. Århus: 16/08/2019

Vuosi 2018

Tieteelliset esitelmät

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville: Kun koulut ovat kaukana - Hyppy Käpykylästä aikuisuuteen. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät. Joensuu: 15/02/2018

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari: Koulutusyhteiskunnan reunamerkintöjä - Syrjäseudulla asuvat nuoret ja koulutukseen hakeutuminen. Kasvatustieteen päivät. Tampere: 15/11/2018

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka: Head First into Secondary Education? - Finnish Young People’s Hesitant Educational Choices. JustEd2018 ‘Promoting Justice through Education’, workshop. Helsinki: 23/5/2018. 

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka: Päistikkaa toisen asteen koulutukseen? Nuorten epävarmat koulutusvalinnat, valintojen perustelut ja tiedon lähteet. Sosiologipäivät, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: 15/3/2018.

Muut esitelmät

Armila, Päivi: Kilometrien säätelemä nuoruus ja arki. Liikkuvan nuorisotyön päivät. Tampere: 04/05/2018.

Armila, Päivi: Syrjäseutunuorten elämänvalinnat. Maakunnan nuoret ja jatko-opinnot. Joensuu: 27/11/2018 

Armila, Päivi: Tulkintoja paikan ja paikallisuuden merkityksistä: Nuorta elämää syrjäisissä pikkukylissä. Lapset ja nuoret yhteiskunnassa. Helsinki: 07/02/2018.

Pöysä, Ville & Käyhkö, Mari & Armila, Päivi: Aikuistumisen ja elämänkulun seurantaa: Kymmenvuotista luottamusta, etiikkaa ja yllätyksiä Nuoret ajassa -tutkimushankkeessa. LIWE-tutkijaseminaari "Laadullinen seurantatutkimus". Joensuu: 16/10/2018

Vuosi 2017

Tieteelliset esitelmät

Armila, Päivi.Mobility Imperative of Rural Youth in Finland. People on the Move - Conference on (Im)mobility. Joensuu: 18/11/2017.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Moisio, Jenni (2017) Nuorten tilat kaupungissa. Kaupunkitutkimuksen päivät. Helsinki: 28/04/2017.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka: Head First into Secondary Education? - Finnish Young People’s Hesitant Educational Choices. RN30, Youth and Generation, ESA. Ateena: 1.9.2017.

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen,Tarja & Wrede-Jäntti, Matilda: Using interactive maps with young people – scanning diverse mobilities. RN20 - Qualitative Methods, ESA. Ateena: 30.8. 2017

Muut esitelmät

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen, Tarja & Moisio, Jenni (2017) Helsinkiläisnuorten harrastaminen ja liikkuminen kaupunkitilassa – Nuoret ajassa –hankkeen tuloksia. Hyvä vapaa-aika –hankkeen julkaisutilaisuus. Helsinki: 18/05/2017.

Aapola-Kari, Sinikka & Moisio, Jenni (2017) Youth in time - Interactive mapping workshops. NOS-HS workshop. Helsinki: 15/03/2017.

Käyhkö, Mari: Hyvää elämää maaseudulla? Syrjäseutu nuorten tyttöjen ja poikien arkisen elämän raamina. Lapsi- ja perhepalvelut maaseudulla. Työpaja palveluiden uudistamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Maaseutuparlamentti. Leppävirta: 1.9.2017.

Vuosi 2016

Tieteelliset esitelmät

Armila, Päivi & Pöysä, Ville: In the middle of nowhere? Young life in the Finnish double-periphery. Nordic Youth Research Symposium (NYRIS): Youth Moves: Voices - Spaces - Subjectivities. Trollhättan: 15/06/2016

Armila, Päivi: On the Educational Edges of a Learning Society. NSA Conference Knowledge-Making Practices and Sociology's Global Challenge. Helsinki: 11/08/2016.

Armila, Päivi & Pöysä, Ville: Young Life in a Sparsely Populated Village of Finland. Nordic Ruralities: Crisis and Resilience. Akureyri: 23/05/2016.

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen,Tarja & Vehkalahti, Kaisa. A hundred ways to start a research project -  the handicraft of involving young people in a qualitative longitudinal research project. Nordic Youth Research Symposium (NYRIS): Youth Moves: Voices - Spaces - Subjectivities. Trollhättan: 15/06/2016

Käyhkö, Mari: Eletyksi tehty, poislähdettävä paikka. Syrjäseutu tyttöjen arkisen elämän raamina. Maantieteen päivät. Joensuu: 27/-28/10/2016

Käyhkö, Mari & Armila, Päivi & Pöysä, Ville: Koulutusyhteiskunnan reunamerkintöjä. Sosiologipäivät "Sosiologinen mielikuvitus". Jyväskylä: 17/03/2016

Muut esitelmät

Armila, Päivi: Kun kaikki on kaukana - Nuorten arkea ja unelmia harvaan asutuilla syrjäseuduilla. MOODI2016 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät. Helsinki: 07/10/2016. 

Armila, Päivi: Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Kirjan julkistamistilaisuus. Helsinki, Suomi, 18/05/2016. 

Käyhkö, Mari: Hyvää elämää maaseudulla? Syrjäseutu nuorten tyttöjen ja poikien arkisen elämän raamina. Lapsi- ja perhepalvelut maaseudulla. Työpaja palveluiden uudistamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Maaseutupolitiikan elämänlaatuverkosto ELVI. Joensuu: 28/11/2016.

Käyhkö, Mari & Armila, Päivi: Hylätyt talot, autiot pihat? Syrjäseutu nuoruuden elinympäristönä. Tutkijoiden yö. Joensuu: 30/09/2016. 

Käyhkö, Mari & Armila, Päivi & Pöysä, Ville: Hylkysyrjästä Käpykylään. Ikääntyvien yliopisto. Ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. Joensuu: 13/05/2016. 

Käyhkö, Mari & Armila, Päivi & Pöysä, Ville: Koulutusyhteiskunnan reunamerkintöjä. Elämä kulkee, ihmiset oppivat ja toimivat. Joensuu: 26/06/2016. 

Vuosi 2015

Muut esitelmät

Armila, Päivi: Nuorisotoimintaa nurkkapaikoilla - kuin neulaa heinäsuovasta? Etsivän nuorisotyön verkostopäivät. Espoo, Suomi, 26.03.2015. 

Armila, Päivi: Pojista miehiksi keskellä ei-mitään. Syrjäinen maaseutu ja maskuliinisuuden maailmat. Nuoret miehet keskiössä -hyvinvointiseminaari. Mikkeli, Suomi, 19.08.2015.

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa

Sinikka Aapola-Kari (toimivapaalla)

Sinikka Aapola-Kari (toimivapaalla)

Tutkimusjohtaja

VTT, dosentti (sosiologia, Helsingin yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5303

Tutkijan profiili
Antti Kivijärvi

Antti Kivijärvi

Erikoistutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

0400624689

Tutkijan profiili
Tomi Kiilakoski

Tomi Kiilakoski

Vastaava tutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 504 6432

Tutkijan profiili
Jenni Lahtinen

Jenni Lahtinen

Väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 50 3407361

Tutkijan profiili