Hankkeen tietosuojaseloste


Laatimispäivä: 9.4.2021

1. Rekisterin perustiedot


Rekisterin nimi: Nuorisotutkimusseuran tutkimusrekisteri/Lasten musiikkifanius ja muuttuva lapsuus -hankkeen tutkimusrekisteri

Tutkimuksen luonne: Kertatutkimus

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkija: Tutkija Janne Poikolainen

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava


Nuorisotutkimusseura ry.
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 044 416 5314
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tietosuojavastaava:

Mikko Salasuo
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 040 548 5520
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin yhteyshenkilö:

Janne Poikolainen
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
janne.poikolainen@nuorisotutkimus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Hanke tarkastelee alle 12-vuotiaiden Suomessa asuvien lasten musiikkifaniutta. Hankkeen henkilötietoja sisältävä aineisto koostuu lasten videohaastatteluiden tallenteista sekä haastattelujen yhteydessä kerätyistä tausta- ja yhteystiedoista. Haastatteluaineistoa käytetään tieteellisten ja yleistajuisten julkaisujen lähdemateriaalina, ja tutkimuksen tuloksia voidaan esitellä tieteellisissä konferensseissa. Aineistoa käsitellään julkaisuissa ja esitelmissä aina anonyymisti. Rekisteröityjen yhteystietoja voidaan käyttää myös saadun informaation tarkistamiseen ja täydentämiseen. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt allekirjoittavat ennen haastattelua suostumuslomakkeen, jossa sovitaan haastatteluluvasta ja haastatteluaineiston käytöstä. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää aina haastateltavan huoltajan tietoon perustuvaa kirjallista suostumusta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Tutkittavan suostumus

4. Tutkimuksen suorittajat


Henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja: Tutkija Janne Poikolainen

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät


Rekisteri sisältää tietoja (ml. videokuva) haastatelluista ja haastateltavien huoltajista. Jokaiselta haastateltavalta kerätään rekisteriin nimi, ikä, asuinpaikkakunta, sukupuoli ja puhelinnumero. Haastateltavan huoltajalta kerätään rekisteriin nimi ja puhelinnumero. Rekisterissä voidaan lisäksi käsitellä rekisteröityjen haastattelutilanteessa itsestään tai muista henkilöistä esiin tuomia tietoja.

Rekisterin osat voivat sijaita eri järjestelmissä, joita kaikkia käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisin suojausperiaattein.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat haastatteluihin osallistuneiden lasten haastattelutilanteessa sekä suostumuslomakkeella itsestään tai muista henkilöistä esiin tuomat tiedot. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat myös haastateltavien huoltajien itsestään suostumuslomakkeella ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja hankkeen ulkopuolisille tahoille.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Aineiston- ja/tai rekisterinsuojauksen periaatteet

 
Tunnistetietojen käsittely: Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tietojen yhdistäminen edellyttää täydellisiä henkilötietoja

Sähköinen aineisto: Tutkimushankkeessa on sähköisiä aineistoja

Sähköisen aineiston suojaus: Käyttäjätunnus; salasana. Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia henkilötietoja sisältäviä ulkoisia muistilaitteita säilytetään kassaholvissa lukituissa tiloissa. Aineistoon pääsy on vain tietosuojaselosteessa mainituilla rekisterinpitäjällä ja tutkimuksen suorittajilla. Kannettavien tietokoneiden ja ulkoisten muistilaitteiden asianmukaisesta ja tietoturvallisesta hävittämisestä huolehtii tietoturvaan erikoistunut palvelu.

Manuaalinen aineisto: Tutkimushankkeessa on manuaalisia aineistoja

Manuaalisen aineiston suojaus: Paperimuodossa tutkijalle palautetut lomakkeet skannataan välittömästi pdf-muotoon ja tallennetaan hankkeen omaan tiedostokansioon. Tämän jälkeen alkuperäiset paperilomakkeet tuhotaan.

10. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi tutkimuksen jälkeen


Tutkimusaineisto ja -rekisteri hävitetään. Haastattelujen tallenteet ja lomakkeilla kerätyt henkilötiedot tuhotaan tutkimuksen päättymisen ja tutkimustulosten raportoinnin jälkeen, viimeistään tammikuun 2027 lopussa.

11. Rekisteröidyn oikeudet 


Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän selosteen kohdassa 2 mainittu rekisterin yhteyshenkilö, jolle pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. 

Oikeus tietojen tarkistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä itselleen pyydettäessä kopiot. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus vaatia tietojen korjaamista:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. Mikäli tiedoissa on virheitä, tulee korjaamispyyntö tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot seuraavissa tapauksissa:  

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin 
b) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 
c) rekisteröity vastustaa käsittelyä  
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.   

Pyyntö tietojen poistamiseen tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Vastustamisoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun.  

Oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelijöistä:

Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelijöistä tutkimushankkeessa. 

Oikeuksista poikkeaminen:

Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa. 

Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu; Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki; puh. 029 566 6700), mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoa aiheesta osoitteesta https://tietosuoja.fi/onko-tietosuojaoikeuksiasi-loukattu.