Pääkaupunkiseudun yhteinen tutkimus nuorten uusista ilmiöistä ja palvelujen kohtaannosta

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupungin tietokeskus ja Nuorisotutkimusseura, 2005 kesäkuu - 2006 kesäkuu.

Nuorisokulttuuri on myöhäismodernissa ajassa muuttunut 1990-luvun ja 2000-luvun alun aikana merkittävästi siitä, millaisena se nähtiin 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Uudet sukupolvet ovat marssineet nuorisokulttuurin näyttämölle ja ilmentävät omaa aikalaiskuvaansa omasta sukupolvestaan kumpuavalla tavalla.

Tutkimuksessa käsiteltiin pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo ja Vantaa) nuorisokulttuurisia ilmiöitä 13–16-vuotiaiden keskuudessa sekä niiden interaktiota palvelujärjestelmän kanssa. Tutkimuskohteesta voitiin erottaa neljä hieman toisistaan poikkeavaa tutkimuskohdetta, jotka yhdistyvät tutkimustuloksissa.1. Keskeistä oli tavoittaa, millaisia ilmiöitä ajassa liikkuu sekä 2. millaista palvelua nuorille oli tarjolla valituilla kohdealueilla. 3. Tulosten kannalta olennaista oli se interaktio, joka yhdistää nuorten ilmiöt tarjolla olevaan palvelujärjestelmään. 4. Lisäksi tarkasteltiin, millaisia palveluja nuoret luovat itse itselleen ja vertaisryhmilleen. Tutkimuksen ensimmäinen osio valmistui kesäkuussa 2006 ja siitä ilmestyi raportti Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisusarjassa. Hankkeessa toimi tutkijana Mikko Salasuo(Nuorisotutkimusverkosto).