Nuorisokulttuurit terveyden lukutaitona - Youth Cultures as Health Literacy Suomen Akatemia, TERVE-tutkimusohjelma, 2002–2004 Konsortiohenke Stakesin alkoholi- ja huumetutkimuksen yksikön kanssa

Nuorten terveys on perinteisten mittareiden mukaan varsin hyvä, mutta kuva saa kriittisiä sävyjä kun siirrytään biologisista terveysongelmista kohti terveyden psykologista, sosiaalista ja kulttuurista ulottuvuutta. Terveys voidaan nähdä yhteisösiteissään elävän yksilön elämänhistoriallisena ja elämänpoliittisena valintana, jonka yksi keskeinen elementti on terveyden lukutaito. Terveyttä punnittiin hankkeessa suhteessa kulutuskulttuureihin, jotka nostavat elämyksellisyyden, nautinnon ja hedonismin, ylipäätään ruumiillisuuden, keskeisiksi nuorten elämän orientaatiopisteiksi sekä riskien ja itsen hallinnan niitä vastaaviksi minätekniikoiksi.

Terveyttä ja sen edistämistä tarkasteltiin hankkeessa nuorten omien kulttuureiden, sosiaalisten maailmojen ja identiteettipyrkimysten lävitse. Anoreksia, huumeet, alkoholi ja urheilua harrastavien nuorten päihteiden käyttö olivat konkreettisia tapauksia, joiden kautta nuorten vaihteleviin terveyskulttuureihin porauduttiin. Interventioihin liittyviä kysymyksiä tarkasteltiin primääri-, sekundääri- ja tertiääriprevention tasoilla. Konsortion osahankkeiden tuloksista luotiin malli, jota voidaan hyödyntää myöhemmissä interventioissa.

Hankkeen tutkijat: Mirja Määttä, Tuukka Tammi, Anne Puuronen, Elina Oinas ja Kati Rantala (Nuorisotutkimusverkosto), Pasi Koski, Mikko Salasuo, Elina Virokannas ja Jaana Lähteenmaa (Stakes).