15–19-vuotiaat nuoret suomalaisessa yhteiskunnassa

Nuorisotutkimusverkoston vuonna 2005 päättynyt professori Terhi-Anna Wilskan vetämä poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena oli tarkastella 15–19-vuotiaiden suomalaisten nuorten elämän eri ulottuvuuksia yhtäältä nuorten omassa sosiaalisessa ympäristössä ja toisaalta yhteiskunnan rakennetekijöiden määrittämässä tilassa. Hankkeen tutkimusten aihekirjo oli laaja: kulttuurisesti määritelty ikäjärjestys ja sen ylittäminen, monikulttuurisuus ja rasismi nuorten arjessa, nuorisoprojektien merkitys sosiaalitoimessa, asuinalueen ja perhetaustan vaikutus nuorten koulutusuraan, vanhempien työn vaikutus nuorten hyvinvointiin sekä nuorten kulutuskulttuurien muutokset tietoyhteiskunnassa.

Tieteenaloista hankkeessa olivat edustettuina sosiologia, kasvatustiede ja psykologia, tutkimusmetodeista mm. arviointitutkimus, osallistuva havainnointi, ryhmä- ja yksilöhaastattelut, media-analyysit, tekstianalyysit sekä survey- ja tilastoanalyysit. Hankkeen loppuraportti: Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.) Kultainen nuoruus.

Hankkeessa mukana olleet tutkijat: Sinikka Aapola, Timo Kauppinen, Anne-Mari Souto, Petri Paju, Sini Perho, Marjukka Sallinen, Jaana Lähteenmaa, Pasi Koski ja Terhi-Anna Wilska (vastaava tutkija).