Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret. Prosessinäkökulma ennaltaehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin (2008-2009)

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle tehdyn selvityksen päätoteuttajia olivat Stakes ja Nuorisotutkimusverkosto. Konsortiossa olivat mukana lisäksi Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Kuluttajatutkimuskeskus ja Sosiaalikehitys Oy. Hanketta koordinoi Stakes. Nuorisotutkimusverkoston tutkijat vuonna 2009: VTT, dos. Tapio Kuure.