Lastensuojelu tarvitsee tutkimusta

Lastensuojelun asiantuntijoiden mukaan tutkimustieto lastensuojelusta on liian vähäistä. ”Kasvavien asiakasmäärien ja haastavien ongelmien kanssa kamppaileva lastensuojelu tarvitsee kipeästi ajankohtaista tietoa ja tutkimusta työnsä tueksi”, toteaa aihetta selvittänyt Elina Pekkarinen.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on viime vuosina ollut vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun ja vakavan huolen kohteena. Samalla lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Uusimmat tilastotiedot osoittavat, että lastensuojelutoimenpiteiden piirissä on jo lähes 80 000 suomalaislasta.  Lastensuojelun tieto ja tutkimus - Asiantuntijoiden näkökulma osoittaa, että lastensuojelussa kohdataan ilkeitä ongelmia ja vaikeita eettisiä ristiriitoja, joiden ratkaiseminen on erittäin haastavaa. Samalla yhteiskunnan rakennemuutokset, resurssien niukkuus ja jäykät toimintakulttuurit vaikeuttavat lastensuojelutyötä. Ilmiöiden ymmärtämisen ja lastensuojelun toteuttamisen tueksi tarvitaan korkeatasoista ja ajankohtaista tietoa. Lastensuojelututkimus on Suomessa kuitenkin vähäistä ja hajanaista, ja tärkeäkin tutkimustieto juurtuu heikosti kentälle. Lastensuojelussa on useita ilmiöitä, joita ei ole tutkittu ollenkaan.

Lastensuojelun asiantuntijat painottavat, että lastensuojelun tiedontuotannon ongelmat ja kehittämistarpeet on otettava vakavasti. Tietoa tarvitaan perusasioista, kuten lastensuojelun tarpeen syistä ja asiakkaiden taustoista. Myös perustieto lastensuojelun käytännöistä on vähäistä, eikä lastensuojelutyön vaikuttavuutta tunneta. Tutkimuksen teolle asiantuntijat nimeävät useita rahoitukseen, rakenteisiin ja toteuttamiseen liittyviä esteitä. Selvityksessä määritellään myös useita tärkeitä tutkimuskohteita ja tarkastellaan erikseen huostaanotoista tehtyä tutkimusta, jonka parantamista pidetään välttämättömänä. Tieto sijoitettujen lasten taustoista, kokemuksista, sijoituspaikoista ja tulevaisuudesta on vähäistä. Selvityksen mukaan Suomessa on ryhdyttävä toimiin lastensuojelututkimuksen pysyvän koordinaatio- ja tutkimusrakenteen luomiseksi. Korkeatasoinen ja ajankohtainen tutkimustieto luo edellytykset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiselle, ongelmatilanteiden ehkäisemiselle ja vaikuttavan työn tekemiselle.

Lastensuojelun tieto ja tutkimus (LasTut)-hankkeessa tehdyissä lastensuojelun asiantuntijoiden haastatteluissa kartoitettiin tutkimuksen tilaa ja tärkeimpiä tutkimustarpeita. Valtakunnallisesti järjestettyjä fokusryhmähaastatteluita oli 23 ja niihin osallistui 87 lastensuojelun asiantuntijaa eri organisaatioista, kuten yliopistoista, tutkimuslaitoksista, sosiaalialan osaamiskeskuksista, järjestöistä ja kunnista.

Tutkimuksen on toteuttanut VTT Elina Pekkarinen. Tutkimus julkaistaan verkkojulkaisuna Nuorisotutkimusverkoston, Lapsuudentutkimuksen seuran, Lastensuojelun Keskusliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Verkkojulkaisun voi lukea ilmaiseksi Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla Lastensuojelun tieto ja tutkimus - Asiantuntijoiden näkökulma (pdf, 3,39 Mt)

Lastensuojelun tieto ja tutkimus (LasTut) -hanke on Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) rahoittama Nuorisotutkimusverkoston ja Lapsuudentutkimuksen seuran yhteishanke.

Lisätietoja

VTT Elina Pekkarinen, p. 040 8468624
elina.pekkarinen(at)nuorisotutkimus.fi