Nuorisotutkimuksen gradupalkinto Juha Mikkoselle

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla jo vuodesta 2001 lähtien. Vuoden 2011, järjestyksessään kymmenes gradupalkinto jaettiin Kymmenensien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tieteiden talolla tiistaina 15.11.

Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi gradukisan voittajan yhteensä 23 osallistujan joukosta. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehdyssä gradussaan Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping VTM Juha Mikkonen tutki 65 pienituloisen 14–29-vuotiaan suomalais-nuoren omaelämäkerrallisia kirjoituksia, jotka kerättiin osana ”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailua.

Mikkonen käsitteli gradussaan miten nuoret itse kokivat pienituloisuutensa syitä ja seurauksia sekä niitä selviytymiskeinoja, joita nuoret arjessaan käyttivät. Aihevalintaansa Mikkonen perusteli sen ajankohtaisuudella sekä olemassa olevan tutkimustiedon puutteella. Väestöryhmien sosioekonomiseen asemaan liittyvää tilastollista tutkimusta on paljonkin, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt laadullinen tutkimus näihin ryhmiin kuuluvien ihmisten omista kokemuksista. Tutkimuksen tulosten Mikkonen uskoi olevan hyödynnettävissä toteutettavassa yhteiskuntapolitiikassa, sillä pienituloisuuteen johtavien sosiaalisten mekanismien parempi tunnistaminen voisi auttaa kaventamaan väestöryhmien välisiä suuria hyvinvointi- ja terveyseroja Suomessa.

Mikkosen gradu sai palkintoraadilta kiitosta erityisesti ajankohtaisesta, nuorisopoliittisesti relevantista ja tärkeäksi koetusta tutkimuskohteestaan sekä konkreettisista poliittista toimenpide-ehdotuksista yhteiskuntapoliittisen muutoksen aikaansaamiseksi. Gradu täytti myös muut hyvälle nuorisotutkimukselliselle gradulle asetetut kriteerit kokonaisuuden tasapainoisuudella sekä perustelluilla menetelmä- ja aineistovalinnoillaan.

Gradukisan voittajan lisäksi palkintoraati palkitsi kaksi pro gradu -työtä kunniamaininnoin. Kunniamaininnan saivat tasapisteisin sijoittuneet KM Ulla Karvonen gradullaan Mihin ryhmään itse haluat kuulua? Kahdessa yläkoulun terveystiedon oppikirjassa rakentuvien terveysdiskurssien ja subjektipositioiden diskurssianalyyttistä tarkastelua (Helsingin yliopisto, kasvatustiede) ja VTM Pauli Komonen gradullaan Graffiti. Maalarin vaiheet alakulttuurissa ja toiminnan luonne (Helsingin yliopisto, sosiologia).

Nuorisotutkimuksen gradukisaan voi osallistua sellaisella pro gradulla, joka on lähestymistavaltaan nuorisotutkimuksellinen. Kilpailuun lähetettiin pro graduja yhteensä kymmenestä eri yliopistosta ja ne edustivat kymmentä eri oppiainetta kuvastaen samalla nuorten elämän moniulotteisuutta. Gradupalkinnon suuruus on 1500 euroa.

Nuorisotutkimuksen gradupalkinto jaettiin Kymmenensien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä. Päivien teemana oli juhlavuonna Arviointitutkimus. Päivät keräsivät yhteen noin 120 tutkijaa, opiskelijaa ja nuorisoalan ammattilaista pohtimaan tieteen ja nuorisokentän jatkuvaa arviointia sekä nuorisotutkimuksen suhdetta arviointiin ja arviointitutkimukseen. 

Kaikki palkitut pro gradut ovat ladattavissa ja luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilta.

VTM Juha Mikkonen: Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping

KM Ulla Karvonen: Mihin ryhmään itse haluat kuulua? Kahdessa yläkoulun terveystiedon oppikirjassa rakentuvien terveysdiskurssien ja subjektipositioiden diskurssianalyyttistä tarkastelua 

VTM Pauli Komonen: Graffiti. Maalarin vaiheet alakulttuurissa ja toiminnan luonne 

Lisätiedot

Arviointiraadin puheenjohtaja Tuomas Martikainen, p. 040 592 4202
Gradukisan 2011 voittaja Juha Mikkonen, p. 050 527 4780

Arviointiraadin kokoonpano 2011

Puheenjohtaja FT, dos. Tuomas Martikainen
TT Titus Hjelm
FT Merja Kylmäkoski
YTT Mari Käyhkö
YTT, dos. Atte Oksanen