Suomalaisnuoret pitävät yrittäjyyttä riskialttiina valintana

Suomalaisnuoret kokevat yrittäjyyden vain vähän kiinnostavana uravaihtoehtona, selviää tuoreesta nuorten vastuullista yrittäjyyttä tarkastelevasta tutkimuksesta, jonka on rahoittanut Liikesivistysrahasto.

Nuorisotutkimusseuran julkaisu Nuoret yrittävät – vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä perustuu vuosina 2010–2011 toteutettuun tutkimushankkeeseen, jossa kerättiin vertailevaa kansainvälistä tietoa suomalaisten, yhdysvaltalaisten ja eteläkorealaisten nuorten yrittäjyysasenteista. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin nuorten suomalaisyrittäjien käsityksiä yrittäjyydestä kuuden tapaustutkimuksen keinoin. Vertailevassa tutkimusosassa kerättiin uutta ja ainutlaatuista tietoa 15–29-vuotiaiden hyvin erilaisissa kulttuureissa elävien nuorten yrittäjyysasenteista. Tutkimus yhdistää uudella kiinnostavalla tavalla nuorten elämään liittyviä arvomaailmoja, asenteita ja riskikokemuksia yrittäjyysasenteisiin suhteutettuna.

Kaikkien tutkimusmaiden nuoret arvostavat pysyvyyttä

Yrittäjyyskulttuurin nihkeys näyttäytyy suomalaisnuorten laimeana yrittäjyysintona. Asenne yhdistää suomalaiset korealaisnuoriin: vain noin neljännes molempien maiden nuorista kokee, että yhteiskunta tarjoaa riittävästi tukea yrittäjyydelle. Myös arvomaailma ohjaa yrittäjyyteen ryhtymistä. Yllättävä tulos on, että nuoret kaikissa tutkimusmaissa arvostavat pysyvyyttä ja siten välttävät riskialtista yrittäjyyttä. Valtaa arvostavat nuoret pitävät materiaalista hyvinvointia yrittäjyyttä tärkeämpänä, sillä yritysriskien toteutuminen esimerkiksi innovaation epäonnistuessa voi pahimmillaan merkitä vallan ja siihen liittyvän statuksen menetystä. Yksilötasolla koettu epävarmuus, esimerkiksi omaa elämää ja toimeentuloa koskeva turvattomuuden tunne, lisää myös kokemusta yrittäjyyteen liittyvistä riskeistä. Mitä enemmän nuori kokee omassa elämässään uhkia tai epävarmuutta, sitä epätodennäköisempää on yrityksen perustaminen.

Yrittäjyysriskien kokeminen vaihtelee maittain. Suomalaisnuoret kokevat yhä maamme yrittäjyyskulttuurin epäonnistumisia ja riskejä korostavana, yhdysvaltalaisnuorille yrittäjyys merkitsee riskien oton sallimista ja myönteistä yrittäjyysilmapiiriä. Yli puolet suomalaisnuorista ilmoittaakin pelkäävänsä epäonnistumista yrittäjyydessä.

Nuoret yrittäjät realistisia

Laadullisessa tapaustutkimusosassa etsittiin vastuullisuutta toteuttavia nuoria yrittäjiä. Tapausesimerkkien pohjalta kuvataan, mitä motivaatioita yrittävillä nuorilla on, ja miten he ovat yrittäjyydessään siihen saakka onnistuneet. Yrittäjänuorten yrityksiä tarkastellaan yhteiskuntavastuun, riskien kokemisen, yrityksen taloudellisen tilanteen ja yritysten kehitysnäkymien suhteen. Nuoret yrittäjät suhtautuvat riskeihin realistisesti. Yrityksen taloudellinen tilanne on luonnollinen mutta vain yksi osa yritysten kehitysnäkymiä. Nuoret yrittäjät ovat lähteneet yrittämään lähes poikkeuksetta aloilla, jotka he tuntevat joko aikaisemman työelämän, opiskelun tai harrastusten kautta. Tämä johtaa päättelemään, että merkittävä osa nuortenkin mikro- ja pk-yrittäjyyttä on toimintaa, joka kumpuaa omaan elämänkokemukseen liittyvistä asioista.

Nuorille yritysten yhteiskuntavastuun teemat jäävät vieraiksi. Tutkimuksessa on selvitetty nuorten näkemyksiä yritysten yhteiskuntavastuutematiikan eri osa-alueista: kysymykset liittyivät sekä taloudelliseen, sosiaaliseen että ympäristövastuuseen.  Vaikka yhteiskuntavastuuajattelu on nuorten enemmistölle vielä tuntematon asia, osa nuorista vaatii yrityksiltä sosiaalista ja ympäristövastuullista toimintaa, moraalitaloutta. Näitä keinoja ovat muun muassa ihmisiin ja ympäristöön panostaminen lyhyen tähtäyksen voiton tavoittelun sijaan. Nuoret näkevät yhteiskuntavastuullisen yrittäjyyden elämäntapana, jonka perustana on ympäristön ja luonnon asettaminen taloudellisen voiton tavoittelun edelle päätöksenteossa.

Perinteinen kapitalistinen talousajattelu näyttäytyy yhdysvaltalais- ja eteläkorealaisnuorten mielipiteissä hieman voimakkaammin kuin suomalaisnuorten. Toisaalta myös yritysten yhteiskuntavastuullista toimintaa kannatetaan voimakkaammin näissä maissa. Yritysten suppeimman yhteiskuntavastuun linjaa kannattavat nuoret ja vähän koulututut eteläkorealaiset miehet. Suomalais- ja yhdysvaltalaisnaiset puolestaan vastustavat sitä.

Nuoret yrittävät – vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä
Leena Haanpää ja Simo Tuppurainen
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 122.
ISBN: 978-952-5994-09-4, ISSN: 1799-9219, 193 s., 28 euroa.

Kirjoittajien yhteystiedot

Leena Haanpää, puh. 040 827 5232
Simo Tuppurainen, puh. +381 63 352 079