Nuorisotutkimusverkostolle merkittäviä hankerahoituksia

Nuorisotutkimusverkosto on saanut rahoitusta neljälle uudelle tutkimushankkeelle, jotka laajentavat monitieteistä nuorisotutkimuksen kenttää sekä teoreettisesti että empiriisesti. Uusia avauksia tehdään kriminologiseen tutkimukseen, kehitysmaatutkimukseen sekä media- ja kaupunkitutkimukseen.

Helsingin Sanomain säätiön rahoittamassa hankkeessa Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa - vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä tutkitaan nuoriin liittyvien sosiaalisten ongelmien rakentumista nykypäivän mediayhteiskunnassa. Tutkimushanke on poikkitieteellinen ja yhdistää media-, nuoriso- ja kaupunkitutkimuksen näkökulmia. Tutkimuksen ote on vertaileva. Tutkijat jalkautuvat Helsingin ja Lontoon kaupunkitiloihin tekemään havaintoja ja haastatteluja nuorten osallistumisesta erilaisiin julkisuuksiin. Tieteidenvälisyyden ja vertailuasetelman ohella hankkeessa pyritään ylittämään menetelmällisiä raja-aitoja. Metodologisesti hanke yhdistää uudella tavalla katu- ja mediaetnografisia menetelmiä. Hanke toteutetaan Nuorisotutkimusverkoston ja Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen yhteishankkeena.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus pyrkii puolestaan paikkaamaan tutkimuksellista aukkoa kunniaan liittyvästä väkivallasta Suomessa. ’Kunniaväkivallasta’ tulee helposti varsinkin mediassa vähemmistöihin kohdistuvan kontrollin oikeuttamisen väline. Julkisessa keskustelussa ei sen sijaan kuulu niiden ryhmien ääni, joiden elämästä puhutaan. Tutkimushankkeessa tarkastellaan kyselyn, haastatteluiden ja dokumenttiaineiston avulla sosiaalista kontrollia, seksuaalisuutta ja intiimisuhteita monikulttuurisissa ympäristöissä. Tutkimushankkeen sijoituspaikka on Nuorisotutkimusverkosto, ja se toteutetaan yhteistyössä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa. Projektin johtaja on oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Niemi Helsingin yliopistosta.

Suomen Akatemian rahoittamassa konsortiohankkeessa Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa tutkitaan nuorten poliittista osallistumista ja mahdollisuuksia nyky-Afrikassa vertailevan etnografian keinoin. Tapaustutkimukset on valittu siten, että erilaisilla kentillä ajankohtaistuvat valtion ja demokraattisten kehitysten muutokset, kansalaisjärjestöjen, ulkomaisen rahoituksen, kansainvälisen kehitysyhteistyön ja globaalien verkostojen ja vaikutusten elementit. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

Neljäs rahoitusta saanut hanke on Lasten mediabarometri 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus mediakasvatuksen kehittämiseen on jatkoa vuosina toteutetuille 2010 ja 2011 Lasten mediabarometri -tutkimusprojekteille, joiden tavoitteena on analysoida lasten ja varhaisnuorten (10–12 -vuotiaiden) mediasuhteita kansallisella tasolla sekä tuottaa tietoa mediakasvatuksen linjaamiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää, p. 050 543 8251.