Luottamukselliset sukupolvisuhteet vahvistavat nuorten hyvinvointia

Nuorisobarometri 2012 tuo nuorten hyvinvointia ja huono-osaisuutta koskevaan keskusteluun painavaa tietoa ja yksinkertaisia olettamuksia koettelevia näkökulmia. Vuodesta 1994 lähtien toteutettu Nuorisobarometri on vuonna 2012 uudenlainen. Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa siten, että nuorten lisäksi haastateltiin heidän omia vanhempiaan. Näin hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin rakentumista ja periytymistä päästään valaisemaan perhesuhteiden ja ylisukupolvisuuden näkökulmasta. Vastaavaa tutkimusasetelmaa ei suomalaisessa nuorisotutkimuksessa ole aiemmin käytetty.

Sisällöllisesti vuoden 2012 Nuorisobarometri on moniteräinen. Perheiden arkeen liittyvien kattoteemojen alla muut teemat kuten osallistuminen, luottamus, sosiaaliset verkostot, terveys, elintavat ja lapsuudenkodin taustat punoutuvat erottamattomasti toisiinsa.

Nuorten luottamus politiikkaan vahvistuu, mutta luottamus kanssaihmisiin heikkenee

Tulosten mukaan nuorten yhteenkuuluvuuden tunteen aiemmin heikentyvä trendi on kääntynyt kohti kiinteämpää yhteenkuuluvuutta. Erityisen paljon on vahvistunut yhteenkuuluvuus nettiyhteisöihin, mutta yhteys koetaan kiinteämmäksi myös suhteessa ystäväpiiriin, sukuun, koulu- tai työyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Vastaavasti nuorten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin on vahvistumaan päin. Huomionarvoinen trendi on vahvistuva luottamus nimenomaan poliittisiin instituutioihin, samoin nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa kohtaan. Sen sijaan luottamus kanssaihmisiin on heikentynyt varsin nopeasti. Tätä voi pitää huolestuttavana trendinä, sillä sosiaalinen luottamus on keskeistä paitsi yksilön pärjäämiselle, myös koko yhteiskunnalle, jonka toiminta perustuu viime kädessä luottamukseen muita toimijoita kohtaan.

Artikkeli ”Millä tavoin huono-osaisuus periytyy?” pohjautuu barometrin aineiston ensimmäistä kertaa tarjoamaan mahdollisuuteen tutkia sosiaalisen epäluottamuksen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Artikkeli avaa kysymystä syrjäytymisen mekanismeista kysymällä liittyykö huono-osaisuuden periytymiseen opittuja elementtejä, ja jos liittyy, mitä ne ovat. Analyysi osoittaa, että sosiaalinen epäluottamus periytyy sukupolvien ylitse muodostaen osaltaan perustan huono-osaisuuden ylisukupolvisuudelle.

Artikkelissa ”Nuorten ja heidän vanhempiensa sukupolvet ja käsitykset mielipiteiden keskinäisestä samanlaisuudesta” pohditaan sukupolvi-identiteettejä ja nuorempaa ja vanhempaa sukupolvea yhdistävää vahvaa molemminpuolista käsitystä mielipiteiden samanlaisuudesta. Nuorisobarometrin tulokset nuorten luottamuksen jännitteisestä luonteesta on otettava vakavana sukupolvien välisen solidaarisuuden haasteena, niin perheiden kuin yhteiskunnan tasolla. Kyse ei ole vain nuorten luottamuksesta yhteiskuntaan ja perheeseen. Sukupolvien välisen luottamuksen ilmapiiri ja luottamus nuoriin ovat omiaan vähentämään nuorten ulkopuolisuuden tunnetta.

Tilaa uudenlaisille vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan muodoille

Vapaaehtoistyön teemaa tutkittiin sekä kartoittamalla nuorten osallistumista että asennoitumista. Onko vapaaehtoistyö vain CV:n kartuttamista vai aitoa asioista välittämistä? Ja toisaalta, onko vapaaehtoistyön motiiveilla merkitystä, jos jotain hyödyllistä tulee tehdyksi ja ihmiset saavat elämäänsä sisältöä? Vai paikataanko vapaaehtoistyöllä yhä enenevässä määrin julkisen sektorin palkkatyötä, jota taloudellisen laman aikaan on karsittu? Vapaaehtoistyö herättää nuorissa monenlaisia näkemyksiä. Kansalaisyhteiskunnan kenttä on voimakkaassa liikkeessä niin motiivien kuin toiminnan tasolla. Nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan näyttää olevan kasvussa, vaikka järjestöihin kuuluminen on samanaikaisesti vähenemässä. Barometrin tulokset virittävät paineita kansalaisyhteiskunnan uudistumiseen. Tarvitaan poliittista tahtoa ja toimivia rakenteita myös perinteisen järjestötoiminnan ulkopuolella tapahtuvan omaehtoisen kansalaistoiminnan tukemiseksi.

Vanhemmilla olennainen rooli nuorten terveystottumusten muotoutumisessa

Artikkeli ”Sukupolvien väliset suhteet nuoren terveystottumusten suuntaajina” tarkastelee lapsuudenkodin olosuhteita käyttäytymismallien muodostumisessa.  Lapsuudenperheen taloudellinen toimeentulo ja sosioekonominen asema ovat yhteydessä lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen.  Myös perheen sisäinen dynamiikka muokkaa terveystottumuksia: vanhempien esimerkki ja ennen kaikkea perheen yhteinen tekeminen vaikuttavat myönteisesti siihen, että lapset ja nuoret oppivat terveellisiä ruokailu- ja liikuntatottumuksia. Kyse ei ole vain kunnianhimoisista vanhemmuuden projekteista tai suunnitelmallisesta tekemisestä vaan yhtä lailla arkisesta yhdessäolosta. Tulokset ovat merkittäviä niin kasvatuksen kuin terveysvalistuksen suunnittelun ja toteuttamisen näkökulmasta.

Perheessä käytävä yhteiskunnallinen keskustelu virittää nuoria poliittisesti

”Nuorten perhetausta ja politisoituminen Nuorisobarometrin valossa” -artikkeli osoittaa perheiden erityisen merkityksen poliittisen kiinnostuksen heräämisessä. Politiikasta kiinnostuneiden ja poliittisesti aktiivisesti toimivien vanhempien lapset kiinnostuvat muita todennäköisemmin itsekin politiikasta. Kotona käydyt yhteiskunnalliset keskustelut ovat tärkeä poliittisen mielenkiinnon herättäjä ja resurssi. Artikkeli avaa uudenlaisia näkökulmia siihen, millaiseen suuntaan suomalaisen poliittisen kulttuurin pitäisi muuttua, jotta sukupolvien välinen poliittinen dialogi ja debatti yleistyisivät perheiden ja muiden kasvatusinstituutioiden arkipäivässä.

Sami Myllyniemi (toim.) Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127, verkkojulkaisuja 53, ISBN 978-952-5994-16-2, ISBN (PDF) 978-952-5994-17-9, ISSN 1458-8110. Nidottu, 250 s., 28 euroa.

Kaikki ilmestyneet Nuorisobarometrit ovat luettavissa myös verkkojulkaisuina Nuorisoasiain neuvottelukunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja

Tilastotutkija Sami Myllyniemi
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 040 715 1721

Tilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.