Väitös: Teknologia ei poista oppimisen haasteita

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Tomi Kiilakoski tutkii väitöskirjassaan kasvatusta teknologisessa maailmassa ja väittää, että kasvatus teknologisoituu, jos päämäärien sijaan puhutaan vain tehokkaista keinoista tuottaa oppimista.

”Kysymme pedagogisia kysymyksiä, kun meidän pitäisi pohtia, miten asia toteutetaan teknologisesti. Toisinaan pähkäilemme teknologisia kysymyksiä, kun meidän pitäisi puhua kasvatuksesta”, Kiilakoski havainnollistaa vallitsevaa sekaannusta.

Kasvatus teknologisessa maailmassa -teos yhdistää historiallisen ja filosofisen näkökulman sekä nykyilmiöiden kriittisen lähiluennan. Se sisältää suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita sekä laajan johdannon ja yhteenvedon. Teos tarkastelee kasvatuksen teknologisoitumista sekä erittelee, minkälaisen kasvatuksellisen alustan Internet muodostaa. Keskeinen filosofi Kiilakosken teknologiaa koskevassa tarkastelussa on saksalainen Martin Heidegger.

Tomi Kiilakoski kuvaa kasvatuksen teknologisoitumista eli kehityskulkua, jossa kasvatuksen kysymykset tulkitaan teknologisiksi kysymyksiksi oppimistulosten tehokkaasta saavuttamisesta ilman, että tarkastellaan kasvatuksen välitöntä ympäristöä tai sitä sosioteknologista kehystä, joka kasvatusta muovaa. Väitöskirjan tekstit yhdistävät teoreettista kasvatustarkastelua aikalaiskriittisiin teemoihin ja käytännön esimerkkeihin. Ne esittelevät historiallisia kehityskulkuja, joiden myötä kasvatus on alettu hahmottaa yhä enemmän välineellisenä kysymyksenä. Väitöskirjassa analysoidaan, millä tavoin kasvatuksen ympäristöt muotoutuvat uudelleen teknologian käytön myötä sekä osoitetaan, että kasvatuksen teknologisoitumisen vaikutukset jäävät näkemättä, jos teknologian käyttöön suhtaudutaan vain välinetason kysymyksenä.

Teknologia on peruuttamaton osa nykymaailmaa

Kiilakosken mukaan teknologia on peruuttamaton osa nykymaailmaa ja teknologia on otettava tarkastelun kohteeksi myös silloin, kun analysoidaan kasvatuksellisia ja sosiaalisia teemoja. Tutkimuksen käsitteellisinä työkaluina toimivat teknologian ja välineellisen rationaalisuuden käsitteet. Tutkimus on pääosin teoreettinen. Teknologia nähdään siinä kulttuurisena paradigmana, joka heijastuu monille inhimillisen elämän osa-alueille. Välineellisen rationaalisuuden käsitettä käyttämällä analysoidaan, millä tavoin kasvatuksen näkeminen välineenä ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi vaikuttaa kasvatuksen käytäntöön ja kaventaa kasvatuksen alaa.

Väitöskirjan analyysin mukaan teknologiaan ja sen kasvatukselliseen käyttöön liitetään usein katteettomia odotuksia. Sen odotetaan parantavan ja tehostavan kasvatusta. Optimistiset olettamukset nojaavat kertomukseen teknologiasta edistyksen sanansaattajana. Teknologian kasvatuskäyttö edellyttää, että ymmärretään, millä tavoin teknologia muuttaa aiempia rakenteita. Uuden teknologian tai teknisen laitteen käyttöönotto on siirtymä sosioteknisessä järjestelmässä, jolloin uuden teknologian käyttöönotto muovaa uusiksi koko toimintaympäristönsä. Teoksessa osoitetaan, että Internetin käyttöön kasvatuksessa liittyy sekä mahdollisuuksia, kuten uusia ja demokraattisempia suhteita nuorten ja vanhempien välillä, mutta myös uhkia, esimerkiksi väkivaltaisen minäkuvan luomista.

Kasvatus teknologisessa maailmassa purkaa teknologiainnostuksen kulttuurisia juuria. Se erittelee tekijöitä, jotka ohjaavat näkemään kasvatuksen välineellisenä toimintana. Teos ylittää teknopessimismin ja -optimismin välistä kuilua ja luo näkökulmia siihen, miten teknologiaa voidaan käyttää kasvatuksellisesti tolkullisesti. Taustalla on pluralistinen kanta, jonka mukaan kasvatuksessa ei voida nojata pelkästään teknologiseen asenteeseen, vaan on omattava useita eri tapoja nähdä kasvatuksellisesti haastavat kohdat. On yhtä aikaa elettävä teknologian kanssa teknologisessa maailmassa ja hyödynnettävä sen avaamia mahdollisuuksia, mutta on myös analysoitava sen ilmentymiä kriittisesti ja pohdittava, mitä seuraamuksia niillä on yhteisöllisyydelle ja yksilöllisyydelle.

Tomi Kiilakoski työskentelee tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Hän on tutkinut kasvatuksen filosofisia kysymyksiä, nuorisotyötä, kriittistä pedagogiikkaa, kasvatuksen teknologisoitumista, opettajan ammatillista identiteettityötä sekä nuorten osallisuutta. Kiilakoski on julkaissut laajalti sekä suomeksi että englanniksi. Hän on toiminut lehtorina Tampereen yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hän tutkii tällä hetkellä nuorisotyön ja koulun yhteistyön ja rajanylitysten muotoja.

Väitöstilaisuus

Tomi Kiilakosken väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa Pinni B:n salin luentosalissa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere, 15. päivänä joulukuuta 2012 klo 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti Rauno Huttunen Turun yliopistosta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja

Tomi Kiilakoski
Tutkija
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 504 6432.

Teoksen tiedot

Tomi Kiilakoski
Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 132. ISBN 978-952-5994-23-0.
28 euroa. 277 sivua.

Tilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta. Voit tehdä kirjasta ennakkotilauksen. Kirjat lähetetään väitöstilaisuuden jälkeen.