Jäsenkirje 2/2014

Hyvää toukokuuta Nuorisotutkimusseuran jäsenille! Kevät on jo kiirehtinyt loppusuoralle ja kesä häämöttää. Nuorisotutkimusseurassa on vietetty tuottelias alkuvuosi. Uusia tutkimushankkeita on alkanut kevään aikana peräti yhdeksän ja myös julkaisurintamalla on ollut vilkasta. Allianssi-risteilyn alla 15.4. julkaistiin Savoyssa Nuorisotakuun arki ja politiikka (toim. Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää), jossa pureudutaan nuorisotakuuseen 46 kirjoituksen voimin.


Teoksen Nuorisotakuun arki ja politiikka toimittajat teoksen julkistustilaisuudessa Savoy-teatterissa 15.4. Kuva: Tanja Konttinen.

Osana Nuorisotutkimusseuran viime vuosina päämäärätietoisesti edistettyä kansainvälistymistä on tänä keväänä julkaistu myös useita julkaisujemme käännöksiä: englanniksi on käännetty lyhennelmät Sami Myllyniemen (toim.) Nuorisobarometrista 2012 (Youth Barometer 2012 Summary) ja Annikka SuonisenLasten mediabarometrista 2013 (Children's Media Barometer 2013 Summary). Myöhemmin tänä keväänä ilmestyy myös ruotsinkielinen käännös Anne Puurosen teoksesta Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä (Den sökandes blick. Uppsökande ungdomsarbete som yrke samt utveckling av yrkesområdet – synpunkter från det praktiska arbetet).

Vielä ennen kesälomia kannattaa kuitenkin virittäytyä ainakin yhteen ajankohtaiseen nuorisotutkimusteemaan: ehdottaa työryhmää Nuorisotutkimuspäiville 2014! Päivät järjestetään tänä vuonna 6.-7.11. Joensuussa alueellisuuden teemalla. Työryhmää voi ehdottaa 26.5. mennessä.

Muistathan, että ajankohtaisimman tiedon toiminnastamme saat seuraamalla meitä Facebookissa ja Twitterissä!

Jäsenkirjeen sisältö

Ajankohtaista
Uusia hankkeita
Tapahtumat
Julkaisut
Nuorisotutkimus-lehti
Verkkokanava Kommentti
 

Ajankohtaista

Kevätkokous

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 404 maanantaina 19.5.2014 klo 16.00. Yhdistyksen kokouksessa esitellään tilinpäätös, toimintakertomus vuodelta 2013 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Ennen kokousta alustaa huhtikuun alussa väitellyt Nuorisotutkimusverkoston tutkija Marja Peltola väitöskirjastaan otsikolla Sukupolvien väliset neuvottelut maahanmuuton jälkeen: konflikteja ja lojaalisuutta. Kokous alkaa alustuksen jälkeen.

Kevätkokouksessa valitaan myös uusi varajäsen hallitukseen. Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, niin asetu rohkeasti ehdolle!

Ehdota työryhmää Nuorisotutkimuspäiville!

Nuorisotutkimusseura ry järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa Nuorisotutkimuspäivät Joensuussa 6.-7.11.2014. Päivien yleisteemana on alueellisuus, joka avaa mahdollisuuden tarkastella nuoruutta monista näkökulmista. Päivien puhujiin kuuluvat mm. Päivi Harinen (UEF), Tarja Tolonen (HY) ja Venla Bernelius (HY).

Kutsumme nyt kaikkia nuoruuden ja alueellisuuden tematiikasta inspiroituneita ehdottamaan työryhmää Nuorisotutkimuspäiville 26.5. mennessä. Miten alueellisuutta voi lähestyä nuorisotutkimuksessa ja toisaalta, mitä nuoruuden huomioiminen tuo näkyviin alueellisuuden tarkastelussa? Työryhmä voi olla perinteinen esitelmiin perustuva kommentointi- ja keskustelutilaisuus, mutta myös kokeellisemmat ehdotukset ovat tervetulleita.  Työryhmäesitykseen tarvitaan seuraavat tiedot:

Työryhmän nimi
Koordinaattorien nimet, taustaorganisaatiot ja sähköpostiosoitteet
Työryhmäkuvaus (max 200 sanaa)
Työryhmän kieli ja muoto
Lähetä ehdotuksesi maanantaihin 26.5. mennessä Nuorisotutkimusverkoston erikoissuunnittelijalle Sanna Aaltoselle. Päätökset työryhmistä tehdään kesäkuun aikana.

Nuorisotutkimusseuran lausunto demokratiakasvatuksen suuntaviivoista

Nuorisotutkimusseura on antanut sivistysvaliokunnan pyynnöstä lausunnon demokratiakasvatuksen suuntaviivoista Valtioneuvoston demokratiapoliittiseen selontekoon 2014. Lausunnossa korostetaan erityisesti yhdenvertaisuuden huomioimista osana demokratiakasvatusta. Nuorten yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet vaihtelevat eri puolilla Suomea muun muassa sosioekonomisten, kulttuuristen ja alueellisten tekijöiden johdosta. Nuorisotutkimusseuran esiin nostamat huomiot perustuvat Nuorisobarometrien ja Nuorisotutkimusverkostossa toteutettujen, erityisesti kuntaympäristöä koskevien osallisuustutkimusten keskeisiin tuloksiin.

Vielä ehtii osallistua Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailuun!

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökisa päättyy 4.6., joten vielä ehtii osallistua kisaan! Tiedossa on paitsi mainetta ja kunniaa, myös 800 euron palkinto molemmissa sarjoissa. Palkinnot jaetaan marraskuussa 2014 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa, pro gradut ja amk-opinnäytteet. AMK-opinnäytteet jaetaan kahteen eri sarjaan, jotka voivat osallistua kilpailuun vuorovuosina: perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Vuonna 2014 opinnäytekilpailuun voivat osallistua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet. Gradusarja arvioidaan vuosittain.

Kilpailuun osallistuvien töiden pitää olla hyväksyttyjä 1.1.2013–31.5.2014 välisellä ajalla ja ne on toimitettava Nuorisotutkimusseuraan 4.6.14 mennessä. Työn voi lähettää joko opinnäytteen tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Vastaa kyselyyn mediakasvatuksen tutkimuksellisista kehittämistarpeista

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa vuonna 2014 hankkeen, jonka tarkoituksena on kartoittaa Suomessa tehtyä lasten ja nuorten mediakasvatukseen liittyvää tutkimusta ja alan tutkimustarpeita. Osana hanketta kerätään verkkokyselyn avulla mediakasvatusalan toimijoilta heidän näkemyksiään siitä, millaiselle alan tutkimukselle heillä olisi käyttöä  / tarvetta omassa työssään.

Kyselyn kohderyhmä ovat erityisesti juuri lasten ja nuorten parissa mediakasvatustyötä tekevät henkilöt – riippumatta siitä onko mediakasvatustyö heidän päätyötään, muodostaako se vain osan heidän työstään tai tekivätpä he mediakasvatustyötä sivutyönä tai harrastuksenomaisesti vapaaehtoistyönä. Vastaajiksi toivotaan myös lasten ja nuorten mediakasvatuksen koordinoinnin ja suunnittelun parissa toimivia sekä alan tulevia ammattilaisia kouluttavia henkilöitä.

Uusia hankkeita

Nuorisotutkimusverkostossa on jälleen käynnistynyt useita uusia hankkeita.

Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista

Nuorisotutkimusverkostossa on käynnistymässä Suomessa melko harvinainen laaja nuorten pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda tiettyjen nuorten elämänkulun seurantaa pitkällä aikavälillä mahdollistava järjestelmä. Hankkeesta tekee erityisen se, että siinä hyödynnetään pääosin laadullisia menetelmiä kuten teema- ja elämänkulkuhaastatteluja. Pyrkimys on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten arjesta ja näkemyksistä syventävää ja laaja-alaista tietoa, jollaista massakyselyissä on vaikea tavoittaa. Pitkittäistutkimukselle tiettyjen nuorten vuosien varrella rakentuvista elämänpoluista on selkeä tarve.Tutkimuksen seurantajärjestelmään liitetään määrällisiä indikaattoreita, jotka taustoittavat laadullista aineistoa ja tuottavat tilastoitavaa tietoa seurattavista nuorista.

Tutkimusta rahoittaa OKM:n nuorisoyksikkö ja se kestää vuoden 2016 loppuun. Hankkeen tutkijana toimii VTT, dos. Sinikka Aapola-Kari.

Taidot elämään -hankkeen tutkimus tarkastelee nuorten nivelvaiheessa toteutettuja taideprojekteja

Nuorisotutkimusseura toteuttaa osana Suomen lasten ja nuorten säätiön (SLNS) Taidot elämään – hanketta (2013–2015) ammattistarteilla ja kymppiluokilla toteutettuja taideprojekteja tarkastelevan tutkimuksen. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti taidetyöpajoissa saatuihin onnistumisen kokemuksiin, ryhmässä toimimiseen sekä taidetyöpajaan osana kymppiluokka- ja ammattistarttivuotta.

Tutkimus päättyy keväällä 2015 ja tutkijana hankkeessa toimii TaM Fanny Vilmilä.

Sosiaalisen vahvistamisen palveluiden taloudellisten vaikutusten arviointi kokoaa tiedon nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kustannustehokkuudesta

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on arvioida sosiaalisen vahvistamisen palveluiden taloudellisia vaikutuksia, kohdentaen huomionsa erityisesti nuorten työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön. Hankkeen päämääränä on tuottaa aiempaan tutkimustietoon perustuva raportti siitä mitä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kustannusvaikutuksista jo tiedetään, mitä tietoa puuttuu ja mitä olisi erityisen olennaista tutkia lisää. Hanke on osa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen koordinoimaa sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää OKM:n sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta.

Nuorisotutkimusverkostossa hankkeen tutkijana toimii VTM Sanna Pasanen. Hanke on käynnistynyt toukokuussa 2014 kestää 30.9.2014 saakka.

Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS)

ACCESS-hankkeessa arvioidaan maahanmuuttajanuorten osallisuutta kunnallisessa poliittisessa toiminnassa
International Organisation for Migration (IOM) on käynnistänyt hankkeen Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS), jonka yksi osa-alue on ulkoistettu Nuorisotutkimusverkoston toteutettavaksi. Siinä arvioidaan ja kehitetään kuntien kykyä osallistaa maahanmuuttajataustaisia nuoria kunnallisen tason poliittiseen päätöksentekoon. Vertaisarvioinnissa ovat mukana Helsinki, Cluj Napona, Praha, Marseille ja Barcelona.

Hankkeen vastuututkijana toimii VTT Outi Lepola (osa-aikaisesti) ja hanke kestää toukokuuhun 2015.

Kentiltä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus

Tutkimushanke jatkaa suomalaisen urheiluliikkeen tutkimisen traditiota. Näkökulma kuitenkin poikkeaa selvästi aiemmista tutkimuksista. Tarkastelun kohteena on urheiluliikkeen lähihistoria ja nykytila, läpäisten sen rakenteet aina liikkuvista lapsista valtakunnallisten liikuntajärjestöjen johtoon. Lisäksi tarkastellaan laajemmin sitä, kuinka urheiluliikkeen julkisen rahoituksen legitimaatio, kansanterveyden edistäminen, on osa eri tasojen toimintaa, kuinka terveys ymmärretään ja miten siihen liittyvät tulkinnat eroavat toimijoiden painotuksissa ja kansalaisten liikunnan toteuttamisessa

Tutkimushanke on Nuorisotutkimusverkoston ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) yhteishanke ja sen rahoittaa OKM:n liikuntayksikkö. Sen vastaavana johtajana toimii dosentti Mikko Salasuo ja tutkijoina Kati Lehtonen (Likes) ja Päivi Berg (Nuorisotutkimusverkosto). Hanke jatkuu vuoteen 2017.
 

Tapahtumat

Maailma kylässä 25.5.

Keskustelutilaisuus maahanmuuttajaperheiden yhteiskunnallisesta asemasta Maailma kylässä -festivaaleilla 25.5.
Nuorisotutkimusseura tuottaa Maailma kylässä -festivaaleille keskustelutilaisuuden maahanmuuttajaperheiden yhteiskunnallisesta asemasta. Miten sosiaaliset erot, kuten yhteiskuntaluokka, etnisyys, sukupolvi ja sukupuoli vaikuttavat tapoihimme kuvata perhettä? Vaikka ”maahanmuuttajataustaisten perheiden” ja ”suomalaisten perheiden” välillä tapahtuu rajankäyntiä ja erottautumista, perheelle annettujen merkitysten ja puhetapojen tasoilla myös samankaltaisuudet näyttävät vahvoilta. Kuinka vaihtelevista etnisistä taustoista tulevat ihmiset kokevat perheen merkityksen? Huhtikuussa väitellyttä Nuorisotutkimusverkoston tutkijaa Marja Peltolaa haastattelee Outi Lepola.

Maailma kylässä -festivaali järjestetään Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla 24.-25.5. Nuorisotutkimusseuran järjestämä keskustelutilaisuus järjestetään festivaalin Amazon-lavalla sunnuntaina 25.5. klo 14.00-14.20.

Nuoruuden sukupolvet - elämäkerrallisia näkökulmia nuoruuteen 1920-luvulta nykypäivään -julkistus- ja keskustelutilaisuus 6.6.

Mitä nuoruus on merkinnyt eri aikoina ja erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa nuoruuttaan Suomessa eläneille? Miten nuoruuttaan muistavat ja siitä kirjoittavat 1900-luvun alussa syntyneet, joiden lapsuus- ja nuoruusvuosia leimasivat pula- ja sotavuodet? Entä toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat, joita Suomessa usein pidetään ensimmäisenä varsinaisena nuorisosukupolvena – tai 2010-luvun taloudellisen epävarmuuden aikana nuoruuttaan elävät? Onko nuoruuden kokemuksissa myös jotain sukupolvesta toiseen pysyvää?

Nuorisotutkimusseura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestävät keskustelutilaisuuden, jossa julkistetaan kaksi Nuorisotutkimusseuran teosta: Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään -artikkelikokoelma ja kirjoittaja-antologia Oi Nuoruus – omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään. Julkaisujen taustalla on Nuorisotutkimusseuran, Nuoren Voiman Liiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteistyössä järjestämä kirjoituskilpailu, jolla kerättiin kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta vuonna 2010.

Tilaisuus järjestetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki) perjantaina 6.6. klo 13–16. Tilaisuus on kaikille avoin.

Elokuvakasvattaja Alain Bergala Sodankylän elokuvajuhlille 11.6.

Sodankylän 29. elokuvajuhlat avataan keskiviikkona 11.6. seminaarilla Luovuus elokuvapedagogiikassa. Kuinka oppia näkemään ja tekemään elokuvaa. Ranskalainen esseisti, elokuvantekijä ja elokuvakasvattaja Alain Bergala saapuu puhumaan elokuvan innostavasta käytöstä taidekasvatuksessa. Seminaari on avoin kaikille ja se sopii opettajille, mediakasvattajille, elokuvan ja kasvatuksen tutkijoille sekä kaikille elokuvakasvatuksesta kiinnostuneille. Seminaari on ranskankielinen ja se tulkataan suomeksi. Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään 11.-15.6.2014. Lisätietoa festivaalista löytyy sen omilta verkkosivuilta.

Alain Bergalan kirja Kokemuksia elokuvakasvatuksesta (suom. Kaisa Kukkola ja Sampsa Laurinen) ilmestyi viime vuonna Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ja se on saatavilla Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Holy Crap! Intersections of the Popular and the Sacred in Youth Cultures at Helsinki 28.–29.8.

Holy Crap! is an international conference organised by the Finnish Youth Research Society focusing on the interrelations between popular culture, youth and the sacred. The conference aims at interrogating understandings of popular and youth cultures in relation to the contested phenomena of (post)secularisation, re-enchantment and the emergence of alternative spiritualities.

The conference is a collaborative initiative of the Finnish Youth Research Society & Network, Departments of Comparative Religion at the University of Helsinki, the University of Turku (website only in Finnish) and Åbo Akademi University, in cooperation with the Helsinki Collegium of Advanced Studies, the International Institute for Popular Culture (Turku), the Finnish Society for Cultural Studies and , and YUNET, the Finnish university network of youth studies.

"Researching activism, research as activism" panel discussion and round table discussion at Helsinki 24 June 2014

Researchers interested in LGBTIQ communities and lives often meet challenging methodological and ethical questions. As researchers often are themselves members of the communities they study, many struggle with questions of closeness and distance, as well as their urge to advance social justice and LGBTIQ rights with their research. In this panel discussion, researchers Melanie Judge (University of Western Cape, South Africa), Jukka Lehtonen (Hanken School of Economics), Sade Kondelin (University of Turku) and Riikka Taavetti (Finnish Youth Research Society) talk about their recent studies and discuss questions concerning methods, research ethics and successfully combining research with activism. Researcher Tuula Juvonen will be leading the discussion. After the panel discussion there will be a round table discussion for researchers and those interested in research activism.

The events will take place at Kirjasto Kymppi Library (Elielinaukio 2 G, Helsinki): 16-18 o’clock panel discussion and 18-20 o’clock round table for researchers and research activists. The events are organized by the Finnish Youth Research Society and Department of Management and Organisation, Hanken School of Economics.

XIII Nuorisotutkimuspäivät Joensuussa 6.–7.11.2014

Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa järjestyksessä kolmannettoista Nuorisotutkimuspäivät 6.-7.11.14. Tänä vuonna uutta on päivien järjestäminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja yhteistyössä yliopiston kanssa. Niin päivien pitopaikka kuin Joensuun vahva aluetutkimuksen painotus virittävät nuorisotutkimuspäivien yleisteemaan, alueellisuuteen.

Alueellisuus on keskeinen nuorten elämismaailmaa ja toimijuutta muokkaava ulottuvuus, mutta jäänyt nuorisotutkimuksessa ja nuoriin kohdistuvassa päätöksenteossa vähäiselle huomiolle. Päivien tavoitteena on herättää keskustelua alueellisuuden ja tilallisuuden merkityksistä nuorten elämässä, ja kiinnittää huomiota alueelliseen eriytymiseen ja eriarvoisuuteen, julkisen ja yksityisen rajanvetoon sekä lokaalin ja globaalin välisiin kytköksiin niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Lisäksi pyrkimys on lisätä tutkimuksellista vuoropuhelua nuorisotutkimuksen ja aluetutkimuksen välillä, puhuttiinpa sitten lähiötutkimuksesta tai syrjäseutututkimuksesta.

Julkaisut

Tilaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisut helposti verkkokaupasta. Muistathan, että Nuorisotutkimusseuran jäsenenä saat 25 % alennusta Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisuista! Muista mainita jäsenyydestäsi tilauksen yhteydessä. Jäsenalennuksen saat helposti suoraan verkkokaupassa myös verkkopankilla maksettaessa.

Verkkokaupassa on myös Tarjouskori, josta löydät tarjoushintaisia julkaisujamme – joitakin vanhempia julkaisuja on saatavilla pelkkien toimituskulujen hinnalla. Kannattaa tutustua!

Nuorisotutkimusverkoston kirjoja voi Helsingissä ostaa myös Kurvin kirjasta (Hämeentie 48), Kolmen sepän kirjakaupasta (Hansakuja/Kaivopiha, Mannerheimintie 5 C) sekä Gaudeamus Kirja & Kahvista (Vuorikatu 7). Akateemisesta kirjakaupasta ja muista kirjakaupoista kautta maan kirjojamme voi kysyä, ellei niitä ole kaupassa valmiiksi. Julkaisujamme tilataan kirjakauppoihin pyydettäessä.

Ilmestyneet

Children’s Media Barometer 2013. Media Uses of 0–8 year-old Children and Changes in Media Uses Since 2010
Annikka Suoninen

Englanninkielinen tiivistelmävihko teoksesta Lasten mediabarometri 2013.

Nuorisotakuun arki ja politiikka
Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.)

Nuorisotakuun arki ja politiikka on 46 kirjoituksen poleeminen, ristiriitainen ja virkistävän vaihteleva kokonaisuus. Kirjoittajat lähestyvät nuorisotakuuta eri näkökulmista: yrittäjien, kunnan, virkamiesten, nuorisotyöntekijöiden, kansanedustajien ja nuorten.

Kirja toimii kaleidoskooppina paitsi nuorisotakuun arkeen ja politiikkaan, myös yleisesti suomalaiseen nuorisopolitiikkaan. Se tarjoaa pohdiskeltavaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi nuorten syrjäytymisestä, nuorisotyöttömyydestä, nuorten työmarkkinoista tai nuorisotyöstä.

Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
Marja Peltola

Peltola on väitöskirjassaan tutkinut perhettä koskevia puhetapoja maahanmuuton jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä. Tutkimuksessaan hän kiinnittää huomiota siihen, miten sosiaaliset erot, kuten yhteiskuntaluokka, etnisyys, sukupolvi ja sukupuoli vaikuttavat tapoihin kuvata omaa perhettä.

Tutkimusta varten on haastateltu pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia perheitä. Eri sukupolven edustajien haastattelujen kautta piirretään kuvaa katkoksien ja jatkuvuuksien neuvottelusta yhtäältä perheen sisällä, mutta tärkeällä tavalla myös suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lasten mediabarometri 2013
Annikka Suoninen

0–8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010 -tutkimus luo kokonaiskuvan alle kouluikäisten ja juuri koulun aloittaneiden lasten mediankäyttötavoista ja niissä 2010-luvulla tapahtuneista muutoksista. Tutkimus toteutettiin lasten vanhemmille suunnattuna kyselynä, ja se tarkastelee saman ikäryhmän mediankäyttöä kuin vuoden 2010 vastaava tutkimus.

Suuri muutos lasten mediankäytössä liittyy teknologian kehitykseen. Sisällöllisesti lapset ovat edelleen kiinnostuneita hyvin samankaltaisista asioista kuin ennenkin, mutta näitä sisältöjä käytetään eri välineillä kuin aiemmin. Internet ja digitaaliset pelit ovat nykyään osa kaikkein pienimpienkin lasten elämää.

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?
Katarina Alanko

Projektissa ”Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?” tutkittiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 15–25-vuotiaitten hyvinvointia. Kyselytutkimuksella kartoitettiin muun muassa nuorten sosiaalisia suhteita ja terveyttä sekä heidän kokemuksiaan syrjinnästä ja väkivallasta. Myös yhteiskunnassa vallitsevia asenteita tarkasteltiin nuorten näkökulmasta.

Kuva siitä, millaista on kasvaa hlbtiq-ihmisenä Suomessa vuonna 2013, on hyvin moninainen ja vaihteleva. Moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin  kuuluva nuori kokee kielteistä erityiskohtelua. Vaikka he ovat muita nuoria tyytymättömämpiä sosiaaliseen tilanteeseensa, monet heistä saavat myös tukea ihmissuhteistaan ja toimivat aktiivisesti eri verkostoissa.

Tulossa

Den sökandes blick. Uppsökande ungdomsarbete som yrke samt utveckling av yrkesområdet – synpunkter från det praktiska arbetet
Anne Puuronen

Ruotsinkielinen käännös teoksesta Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä.

Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään
Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää (toim.)
Ilmestyy 6.6.

Oi nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään
Kaisa Vehkalahti ja Essi Jouhki (toim.)
Ilmestyy 6.6.

Nuoruuden sukupolvet ja Oi nuoruus -teokset julkistetaan Nuorisotutkimusseuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämässä kaikille avoimessa keskustelu- ja julkistustilaisuudessa SKS:n juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki) perjantaina 6.6. klo 13–16.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset.

Uusi sähkökirja

Veronika Honkasalon loppuunmyytyä väitöskirjaa Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä (2011) voi ostaa nyt sähkökirjana e-kirjakauppa Ellibsistä.

Nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimus-lehdessä tapahtui iso muutos viime vuonna, kun lehti luopui teemanumeroista. Tällä ratkaisulla lehti toivoo yhtäältä palvelevansa lukijoita tarjoamalla näkökulmia entistä laajemmin ja toisaalta sillä halutaan taata kirjoittajien yhdenmukainen kohtelu.

Nuorisotutkimus-lehteen voi tarjota sekä tieteellisiä artikkeleja että muita kirjoituksia, jotka kiinnittyvät nuorisotutkimuksen, nuorisotyön tai nuorisopolitiikan kysymyksiin. Artikkelit voivat olla empiirisiä, metodologisia tai teoreettisia. Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, haastatteluja, kirja-arvioita ja lektioita. Nuorisotutkimus on aidosti poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen päätoimittaja on FT Tomi Kiilakoski. Lehteen tarjottavat kirjoitukset lähetetään toimitussihteeri Tanja Kontiselle.

Viimeksi ilmestyneet numerot

Nuorisotutkimus 4/2013

Nuorisotutkimus-lehden 4/2013 artikkeleissa käsitellään nuorten liikunnallisia alakulttuureita, joissa liikunnallista tekemistä viedään esimerkiksi kaduille, katoille ja parkkihalleihin, sekä median merkitystä nuorisokulttuurisessa liikkumisessa ja lajien harrastamisessa.

Nuorisotutkimus 3/2013

Nuorisotutkimus-lehden 3/2013 artikkeleissa tarkastellaan nuorten valmiuksia käydä yhteiskunnallista keskustelua kouluympäristössä ja nuorisotyön opetussuunnitelman laatimista toimintatutkimuksellisena prosessina. Lehdessä käsitellään myös muun muassa Brasilian mielenosoituksia ja alakoulun sosiaaliohjauksen mahdollisuuksia.

Verkkokanava Kommentti

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva kanava ja yli tuhannen artikkelin tietovaranto nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön kentiltä. Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin. 

Suurpääkirjoitus

Vappuviikolla julkaistu Kommentin Suurpääkirjoitus ilmestyi aiemmasta poiketen audiovisuaalisessa muodossa ja on tällä kertaa yhteisöllisen tekemisen tulos: pariisilaisen katutaidekävelyn on dokumentoinut Leena Suurpää ja Petter Korkman ja sen on tulkinnut nuori suomalaisräppäri Eppu Toivoniemi.

Lukukokemus

Lapsilta taloutta oppimassa - lue Kari Forsströmin lukukokemus Minna Ruckensteinin teoksesta Lapsuus ja talous (Gaudeamus, 2013).