Syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tasapainottelevat itsemääräämisen ja täytymisen välillä

Tarja Juvosen väitöskirja Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen – nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä tarkastelee aikuistumista, nuoruuteen olennaisesti kuuluvaa paikan löytämistä aikuisten maailmassa.

Aikuistumiseen kuuluu monia myöhempään elämänkulkuun vaikuttavia siirtymiä. Keskeisiä näistä ovat irrottautuminen lapsuudenkodista, itsenäisen asumisen aloittaminen, taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen, koulutus- ja työurasta päättäminen sekä perheen perustaminen. Mikäli nuori epäonnistuu siirtymissään, hänen nähdään pettävän ikä- ja elämänvaiheisiin liittyvät normitetut odotukset. Täysivaltainen aikuisuus ja kansalaisuus jäävät saavuttamatta. Erityisen haastavaksi aikuistuminen muodostuu haavoittavissa oloissa eläville nuorille, jotka eivät koe olevansa kykeneviä tai valmiita tekemään elämäänsä koskevia päätöksiä. Valintojen vaihtoehdot saattavat lisäksi olla nuoren kannalta vaikeasti hahmotettavia tai epätarkoituksenmukaisia.

Sosiaalisesti kontrolloitu -teoksessa käsitellään kontrollin, itsenäisen asumisen haasteiden, autonomisen toimijuuden rakentumisen jännitteitä sekä nuorten kulttuurisesti määrittyneen täytymisen teemoja.  Väitöstutkimus kiinnittää huomiota siihen, että autonomisimmankin yksilön ”täytyy”, ja häneen kohdistetaan niin yhteiskunnallista kuin sosiaalisten suhteiden mukanaan tuomaa kontrollia. Kontrolli ja täytyminen voidaan määritellä tekijöiksi, jotka ilmaisevat vapaudesta ja valinnoista muodostuvan toimijuuden rajat. Tutkimuksen mukaan syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimijuuden rakentumista kehystävät laajasti erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet kuten palvelujärjestelmät. Nuoret joutuvat auttamistyön piirissä ollessaan neuvottelemaan autonomiansa ja valinnanmahdollisuuksiensa rajoista sekä vastaamaan vahvemman toimijuuden odotukseen.

Etsivässä työssä tarvitaan kumppanuutta ja sinnikästä tukea
Tutkimus paikantuu etsivään työhön sekä laajemmin palveluverkostoon, jossa nuoria pyritään auttamaan. Tutkimusaineisto koostuu etsivään katutyöhön liittyvistä asiakirjoista, etsivässä työssä kohdattujen nuorten haastatteluista ja asiointikäyntien taltioinneista sekä etsivän työryhmän ryhmähaastatteluista ja kehittämispäivien taltioinneista. Tutkimuksen aihepiiriä valotetaan niin nuorten itsensä, työntekijöiden kuin nuorten ja työntekijöiden yhdessä tuottamista näkökulmista. Tutkimuksessa lähestytään nuorten toimijuutta relationaalisesta, suhteiden näkökulmasta, jolloin toimijuuden sosiaaliset lähtökohdat korostuvat yksilökeskeisten sijaan.

Toimijuuden nähdään rakentuvan ihmisten välisissä suhteissa ja keskinäisten riippuvuuksien vallitessa. Nuorten hyvinvointi ja kokemus paikasta yhteiskunnassa riippuu osaltaan juuri sosiaalisista kiinnikkeistä ja suhteista, kyvystä liittyä toisiin ihmisiin. Yksilöllisyyttä ja riippumattomuutta korostavan toimijuuden painotuksen voidaan nähdä johtavan yksinäisyyden ja epävarmuuden kokemuksiin sekä elämän suorittamiseen ilman todellista sisältöä. Sosiaalisten suhteiden puuttuminen ja yksinäisyys leimaavat monen syrjäytyneen ja vähäosaisen elämää.

Auttamistyön kohtaamiset ja vuorovaikutus ovat merkityksellisiä. Etsivässä työssä kohdattavien nuorten toimijuuden vahvistamisessa tarvitaankin pitkäaikaista kumppanuutta ja tukea.  Sen sijaan nuoriin kohdistuvat pakot tai ilman heitä tehdyt ratkaisut eivät lisää nuorten itseymmärrystä tai autonomista toimijuutta, jotka kuitenkin kuuluvat mihin tahansa hyvän elämän määrittelyyn.

Kirjoittaja
VTL Tarja Juvonen on työskennellyt sosiaalityöntekijänä ja sosiaalijohtajana ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon yliopisto-opettajaksi. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta hän on työskennellyt tohtorikoulutettavana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa, Reciprocal Relationships and the Construction of Well-being during Critical Periods of Everyday Life.

Lisätietoja
Tutkija, VTL Tarja Juvonen
Helsingin yliopisto
puh. 0400 828 435
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teoksen sisällysluettelo

Tilaukset
Teosta voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Kirjaa voi tilata myös kirjakaupoista.

Teoksen tiedot
Tarja Juvonen: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä. 243 s., 28 euroa. Teos sisältää yhden englanninkielisen artikkelin, muuten se on suomenkielinen. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 165. Sarja: Tiede.

ISBN 978-952-5994-82-7, ISSN 1799-9219, nidottu. Kl 37.23. Ilmestyy 13.5.2015.

Väitöstilaisuus
Tarja Juvonen väittelee keskiviikkona 13. toukokuuta klo 12 Helsingin yliopistossa, päärakennuksen Pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33, 4. kerros