Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kerätään tietoa hyvistä käytänteistä

Nuorisotutkimusseuran & Nuorisotutkimusverkoston logo.              Allianssin logo.          Koordinaatin logo.

Svenska | Davvisámi

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Voit ilmoittaa viiden vuoden sisällä toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja hyvistä käytänteistä tällä lomakkeella.

- Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Siihen nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa, kuvaa hankkeen päävastuullinen erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusverkostosta.

Demokratia- ja ihmisoikeushankkeiden koonti on aloitettu, ja se on tarkoitus saada suurelta osalta tehtyä toukokuun loppuun mennessä.

Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Hankkeessa päävastuulllisena asiantuntijana toimii erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen kieliä ovat suomen lisäksi viittomakieli, ruotsi ja pohjoissaame. Hankkeen on tilannut oikeusministeriö.

Hankkeen etenemistä voi seurata Nuorisotutkimusverkoston sivuilla.

Lisätiedot

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 516 9189

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff
Koordinaatti / Oulun kaupunki
p. 044 703 8215

Va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu
Allianssi
p. 050 574 1112

* * *

Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran-projektet samlar information om goda praxis

Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran är ett projekt som kommer under året 2021 att kartlägga och sprida medvetenhet om utbildning inom mänskliga rättigheter och demokrati. Projektet kartlägger goda praxis om demokrati- och människorättsfostran i daghem, skolor och utbildningsinstitutioner. Du kan använda detta formulär för att rapportera om projekt och goda praxis relaterade till demokrati- och människorättsfostran som utförts inom de senaste fem åren.

– Inom ramen för projektet produceras en databas med goda praxis inom demokrati- och människorättsfostran. I databasen samlas exempel på projekt och goda praxis från en femårsperiod. Exemplen i databasen är avsedda att ge en övergripande bild av det rådande läget och utvecklingsbehoven för utbildningen inom mänskliga rättigheter och demokrati i Finland, förklarar den huvudansvarige specialforskaren Anu Gretschel från Nätverket för ungdomsforskning.

Sammanställningen av projekt relaterade till demokrati och mänskliga rättigheter har börjat och förväntas att till stor del vara klar i slutet av maj.

Projektet genomförs av Ungdomsforskningssällskapet rf. Huvudansvarig expert i projektet är fil.dr. Anu Gretschel. Medverkande parter är Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar som en del av Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster. Projektets språk vid sidan om finska är teckenspråk, svenska och nordsamiska. Projektet har beställts av Justitieministeriet.

Projektets framsteg kan följas på webbsidan för Nätverket för ungdomsforskning.

Ytterligare information

Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel
Nätverket för ungdomsforskning
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tel. 040 516 9189

Utvecklingschef Jaana Fedotoff
Koordinaatti/Uleåborgs stad
tel. 044 703 8215

Tillfällig VD Ilmari Nalbantoglu, Alliansen, tel. 050 574 1112

* * *

Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima dilli -fidnu čohkke dieđu buriid geavadiid birra

Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima dilli -fidnu gárte ja juohká jagi 2021 áigge dieđu demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassimis. Fidnu gárte beaiveruovttuin, skuvllain ja oahppolágádusain geavahuvvon buriid geavadiid. Fidnu čohkke dieđu maiddái sámegielat ja sámiid ruovttuguovllus jođus leamašan fidnuid ja buriid geavadiid birra. Dáinna skoviin sáhtát almmuhit demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima fidnuid ja buriid geavadiid mat leamašan jođus maŋimuš viđa jagi áigge.

- Fidnu buvttada diehtovuođu demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima buriin geavadiin. Diehtovuođđu sisttisdoallá ovdamearkkaid fidnuin ja buriin geavadiin viđa jagi áigodagas. Ulbmilin lea oažžut daid bokte ollislaš gova demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođabajásgeassima dilis ja ovddidandárbbuin Suomas, govvida fitnu ovddasvástideaddji, spesiáladutki Anu Gretschel Nuoraiddutkamušfierpmádagas.

Demokratiija- ja olmmošvuoigatvuođaovdamearkkaid čohkken lea álggahuvvon ja eanáš oassi čohkkenbarggus gárvvásmuvaš miessemánu loahpas.

Fitnu ollašuhttá Nuoraiddutkamušsearvi rs. Ovddasvástideaddji áššedovdin fidnus doaibmá spesiáladutki, FD, Anu Gretschel. Suoma nuoraidsuorggi gáhttoorganisašuvdna Allianssi ja máhttinguovddášdoaibmi Koordinaatti, guhte doaibmá oassin Oulu gávpoga čuvgehus- ja kulturbálvalusain, leat mielde ollašuhttimin fitnu.

Fitnu ovdáneami sáhttá čuovvut Nuoraiddutkamušfierpmádaga siidduin.

Lassedieđut

Spesiáladutki, FD Anu Gretschel
Nuoraiddutkamušfierpmádat
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
t. 040 516 9189

Ovddidanhoavda Jaana Fedotoff
Koordinaatti / Oulu gávpot
t. 044 703 8215

Gaskaboddosaš doaibmajođiheaddji Ilmari Nalbantoglu
Allianssi
t. 050 574 1112