Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen tutkimustyö käyntiin

Kuvassa vasemmalta oikealle osaamiskeskukseen valitut uudet tutkijat Teemu Vauhkonen, Leena Haanpää ja Tiina Hakanen.

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä toimivan Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen tutkimustyö on käynnistynyt siihen rekrytoitujen tutkijoiden aloitettua työskentelynsä. Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen tavoite on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja ja nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa kuin koko nuorisotoimialaa. Tutkimushankkeisiin on rekrytoitu kevään aikana kolme uutta tutkijaa. Osaamiskeskuksen tutkijan tehtävistä oli kiinnostunut yhteensä yli 30 korkeatasoista hakijaa.

KTT, dos. Leena Haanpää on aloittanut erikoistutkijana lasten ja nuorten yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia selvittävässä hankkeessa. Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2007 väitelleellä Haanpäällä on pitkä ja monipuolinen kokemus erityisesti lasten ja nuorten liikuntatutkimuksen kentältä.

Tilastotutkija, FM Tiina Hakanen on aloittanut toukokuun puolivälissä puolipäiväisesti Tiedontarpeet ja selvitykset -osaamiskeskushankkeessa. Noin puolet hänen työpanoksestaan suuntautuu nuorisobarometriin sekä lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukseen, joita rahoitetaan OKM:n yleisavustuksella. Tilastotieteestä valmistunut Hakanen valmistelee terveystieteen väitöskirjaa Tampereen yliopistoon suomalaisten lasten ylipainoon ja lihavuuteen vaikuttavien tekijöiden varhaisesta havaitsemisesta.

NEET-nuoriin kohdistettujen aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuutta selvittävässä hankkeessa on puolestaan aloittanut tutkija, VTM Teemu Vauhkonen. Vauhkonen viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa Turun yliopiston sosiologian oppiaineeseen ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja kaupunkiympäristöjen yhteydestä huono-osaisuuteen ja subjektiivisesti koettuun onnettomuuteen.

Osaamiskeskus-hankkeisiin kohdistuu myös Nuorisotutkimusverkoston muiden tutkijoiden työpanosta. Nuorisotyön koulutusjärjestelmän kartoitus -hankkeesta vastaa erikoistutkija Tomi Kiilakoski, jonka lisäksi hankkeissa toimivat vastaavina johtajina tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja vastaava tutkija Mikko Salasuo.

"Osaamiskeskus-toiminnan puitteissa toteutettavat tutkimushankkeet edustavat uudentyyppistä yhteistyötä OKM:n kanssa. Ministeriöllä on yhä enemmän tarvetta arvioida rahoittamiensa nuorisoalan toimintojen vaikuttavuutta. Nuorisotutkimusverkosto voi osaltaan osaamiskeskus-tutkimuksen kautta tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa nuorista, joka hyödyttää ministeriötä tässä työssä. Nuorisotutkimusverkostolle osaamiskeskus-asema on puolestaan mahdollistanut uudenlaisen tutkimusosaamisen rekrytoimisen sen tuomien lisäresurssien myötä", toteaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari.

Osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämiä uusia nuorisoalan toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2017–2019 tavoitteiden mukaisesti. Osaamiskeskuksia on yhteensä 12 ja ne toimivat neljällä eri painopistealueella, joista Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus toimii nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittämisen painopistealueella. Osaamiskeskusten ensimmäinen toimikausi on kaksivuotinen, 2018–2019.

Osaamiskeskus-toiminnot muodostavat vain pienen osan Nuorisotutkimusseuran ja sen yhteydessä tutkimustoimintaa toteuttavan Nuorisotutkimusverkoston toiminnasta. Valtaosa toiminnasta ja tutkimustyöstä toteutetaan jatkossakin opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen sekä muista rahoituslähteistä saadun tutkimusrahoituksen turvin. Osaamiskeskusrahoitus on n. 14 % Nuorisotutkimusverkoston kokonaisbudjetista. Ministeriöltä saadusta rahoituksesta osaamiskeskus-rahoitus muodostaa noin neljänneksen.

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksessa toteutettavat tutkimushankkeet

I NEET-nuorten palvelut, kustannukset ja kohdentuminen 

Hankkeessa tarkastellaan aiempaa tutkimusta ja vaikuttavuusmittareita NEET-nuoriin (ts. koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret) kohdistuneista aktivointitoimenpiteistä - erityisesti työpajoista ja etsivästä nuorisotyöstä - ja luodaan niistä synteesi. Työskentelyn pohjalta laaditaan julkaisu sekä vaikuttavuusmittari.

Hankkeen johtaja: Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala
Hankkeen tutkija: VTM Teemu Vauhkonen

II Lasten ja nuorten harrastamisen yhdenvertaiset mahdollisuudet Suomessa

Hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien toteutumista valtakunnallisesti kuntatasoa painottaen. Tehtävässä selvitetään erityisesti kuntien ja järjestöjen tarjoamia harrastusmahdollisuuksia ja niihin suunnattuja taloudellisia resursseja, ja toisaalta harrastusten saavutettavuutta. Tutkimuksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia.

Hankkeen johtaja: Vastaava tutkija Mikko Salasuo
Hankkeen tutkija: Dos. Leena Haanpää

III Nuorisotyön koulutusarkkitehtuuri Suomessa

Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva suomalaisesta nuorisotyön koulutuksesta, joka on eurooppalaisittain vahva. Näkökulmana on se, miten Suomessa tuetaan nuorisotyöntekijöiden oppimista erityisesti formaalin koulutuksen puitteissa. Hanke tuottaa kuvauksen suomalaisesta nuorisotyöstä eurooppalaiselle yleisölle sekä analysoi, millaiseen käytäntöarkkitehtuuriin suomalainen nuorisotyön koulutus liittyy.

Hankkeen tutkija: Erikoistutkija Tomi Kiilakoski

IV Tiedontarpeet ja selvitykset

Osa osaamiskeskusrahoituksesta on myönnetty erilaisten valtionhallinnon tarvitsemien, nuoria ja nuorisoalaa koskevien ajantasaisten selvitysten tuottamiseksi sekä kansainvälisten nuorisoalan verkostojen luomiseksi. Tämä osaamiskeskus-toiminto ei muodosta Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnalle tyypillistä itsenäistä tutkimushanke-kokonaisuutta.

Hankkeen tutkija: FM, tilastotutkija Tiina Hakanen

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 416 5303

Erikoistutkija Leena Haanpää
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 045 105 2292

Tilastotutkija Tiina Hakanen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Erikoistutkija Tomi Kiilakoski
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 040 504 643

Tutkija Teemu Vauhkonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 414 3103