Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta

Itä-Suomen yliopisto & Nuorisotutkimusverkosto
Tiedote, 10.4.2018

Skeittauksen, roller derbyn, parkourin ja muiden uusien liikuntalajien ympärille muodostuu nuorisokulttuureita, joissa vastustetaan syrjintää. Yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Rannikko havaitsi Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että näitä lajeja harrastavat nuoret pyrkivät kohti yhdenvertaista, yhä useammalle avointa ja moninaisuutta kunnioittavaa liikuntakulttuuria. Muutos heijastuu myös muualle yhteiskuntaan. Rannikon väitöstutkimus kertoo nuorten vaihtoehtoliikuntaan paikantuvasta liikuntakulttuurin muutoksesta.

Kunnioitus ei ole itsestään selvää

Yhdenvertaisuutta korostamalla vaihtoehtoliikuntaa harrastavat nuoret tuovat esiin liikunta- ja urheilutoimintaan liittyviä ongelmia, joita ovat muun muassa mukaan pääsemisen vaikeus sekä kilpailullisuus, syrjintä ja hierarkkisuus.

Vaihtoehtoliikunnan harrastajat puhuvat kunnioituksesta, mikä paljastaa julkiseen tilaan liittyvää ulossulkemista ja epätasa-arvoa. Vaihtoehtolajit johdattavat liikunnan harrastamisen uudenlaisiin paikkoihin, kun kaiteet, seinät, puistonpenkit, katukivet ja kalliot tehdään liikuntatiloiksi uudenlaisilla tavoilla, joita muut julkisten tilojen käyttäjät eivät aina hyväksy. Julkisen tilan käyttöä vaihtoehtoliikunnan harrastamiseen hankaloitetaan suunnittelemalla kaupunkitilat lajiharrastamiseen sopimattomiksi ja kieltämällä lajien harrastaminen yhteisissä tiloissa.

Vaihtoehtoliikuntaa harrastavat nuoret ottavat kunnioitusta ja yhdenvertaisuutta korostavilla periaatteillaan osaa julkiseen keskusteluun, jota käydään epätasa-arvosta, vihapuheesta sekä syrjinnän hyväksymisestä ja siitä vaikenemisesta. Yhdenvertaisuuteen pyrkiminen määrittyy vaihtoehtoiseksi ja jopa radikaaliksi tavoitteeksi. Kunnioitukselle ja yhdenvertaisuudelle perustuvat sosiaaliset suhteet eivät ole itsestään selviä liikunnassa, mutta eivät myöskään 2010-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa.

Reilun pelin eetos kätkee eriarvoisuutta

Vaihtoehtoliikunta tarjoaa nuorille aikuisten ohjauksesta vapaita, omaehtoisia ja luovuuteen kannustavia yhteisöjä. Vapaan ja hierarkiattomuuteen pyrkivän toimintatilan haltuunotto ei ole kuitenkaan kaikille yhtä helppoa ja luontevaa, eivätkä: kaikkien mahdollisuudet päästä mukaan ole tasa-arvoiset, vaikka tähän pyritään.

Rannikko osoittaa tutkimuksessaan, että vaikka vaihtoehtolajien maailmassa epätasa-arvoon suhtaudutaan kielteisesti, yhteiskunnan kaikkea epätasa-arvoa ei saada haastettua. Vaihtoehtolajeissa ei pystytä täysin ohittamaan perinteisiä liikunnallisen taitavuuden ja kehon kyvykkyyden ihanteita. Sen lisäksi heteroseksuaalinen maskuliinisuus, aikuismaisuus ja argumentointikyky ovat vaihtoehtoliikunnassa eduksi.

Julkisessa keskustelussa liikunnan harrastaminen ja harrastamattomuus pelkistyvät usein yksilön henkilökohtaisiksi valinnoiksi, jolloin vähäisen liikkumisen syiksi nähdään yksilön aikaansaamattomuus ja laiskuus. Tällöin liikkumismahdollisuuksia rajoittavat tekijät, kuten syrjintä, jäävät huomiotta.

Rannikko osoittaa tutkimuksessaan, että vaihtoehtoliikunnassa yhdenvertaisuutta yritetään edistää osin samalla tavalla kuin perinteisessä liikuntaseuratoiminnassa: sen sijaan että keskityttäisiin syrjivien rakenteiden purkamiseen, korostetaan reiluutta. Syrjinnän olemassaoloa on hankala nähdä, osoittaa ja arvostella, kun sen vastustamiseen on sitouduttu periaatteiden ja julistusten tasolla – sitähän ei silloin pitäisi tapahtua. Liikuntaan liittyvä reilun pelin eetos kätkee eriarvoisuutta. Kyse on myös siitä, että syrjintä ja ulossulkeminen jäävät helposti piiloon niiltä, joita ne eivät suoraan kosketa. Kunnioituksen politiikan toteutumista onkin syytä seurata systemaattisesti.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Rannikon sosiologian alaan kuuluva väitöskirja ”Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii yksikönjohtaja, VTT Kaarlo Laine Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöstä sekä kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Teoksen tiedot

Anni Rannikko: Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 201, sarja: Tiede, ISBN 978-952-7175-44-6, ISSN 1799-9219, kl 30, 32.4, nid., 176 s., kielet: suomi ja englanti

Väitöskirja on julkaistu Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa. Julkaisua voi ostaa Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Väitöstilaisuus

YTM Anni Rannikon sosiologian alaan kuuluva väitöskirja Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 20.4. klo 12. Väitöstilaisuus järjestetään Joensuun kampuksen Metrian salissa M101.

Vastaväittäjänä toimii yksikönjohtaja, YTT Kaarlo Laine Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöstä sekä kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Maailman kirjat

Kirjasta keskustellaan myös Maailman kirjat -tapahtumassa Helsingissä Rautatientorilla lauantaina 26.5. klo 11.45-12.15. Rannikkoa haastattelee sosiaaliantropologi Marita Karvinen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.