Miksi kiusaamista ei saada loppumaan kouluissa? – Yhteistyö aikuistoimijoiden välillä ontuu

Kiusaamistapausten monisyisyys, luottamuksen puute kodin ja koulun välillä sekä viranomaisten yhteistyön epäselvyydet vaikeuttavat kiusaamiseen puuttumista kouluissa. Tämä selviää Nuorisotutkimusverkoston uudesta tutkimusraportista Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen – Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta. Tutkimuksessa tehdään näkyväksi, millaisia osapuolia ja tekijöitä kiusaamistilanteisiin kytkeytyy, miten tilanteet ovat päässeet eskaloitumaan ja kuinka tilanteita selvitetään kouluissa.

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Noora Hästbacka tutki Aseman Lapset ry:n K-0 -kiusaamiseen puuttuvan hankkeen kenttätyövaihetta syksyn 2017 aikana. K-0 -hankkeessa työskenneltiin Helsingin alueen peruskouluissa tapahtuneiden, pitkittyneiden kiusaamistilanteiden äärellä, joista oli tehty rikosilmoitus tai virka-apupyyntö poliisille. Tutkimuksessa kuvataan kiusaamistapausten etenemistä ja niiden selvittämiseen tähtääviä toimia eri osapuolten näkökulmista sekä K-0 -hankkeen mukaan tuloa ja työskentelytapaa.

Tutkimusaineiston kautta avautuu näköala pitkittyneiden kiusaamistilanteiden monimutkaiseen todellisuuteen ja tulkintojen ristiriitoihin. Koska kiusaamistapaukset ovat monisyisiä, on tapausten tunnistaminen ja niihin puuttuminen haastavaa. Kiusaamistilanteissa voi olla useita lapsia, jotka ovat kokeneet kiusaamista tai muuta epäoikeudenmukaista ja vahingoittavaa kohtelua. Eri osapuolten näkemykset tilanteen luonteesta voivat olla etäällä toisistaan, jolloin ei päästä yhteisymmärrykseen myöskään ratkaisukeinoista.

Tutkimuksesta käy ilmi, että tapausten selvittämistä vaikeuttaa luottamuksen puute kodin ja koulun välillä. Vanhempien kanssa tehtävä hyvä yhteistyö on merkittävä osa tilanteiden ratkaisua. K-0 -hankkeen työskentelyssä havaittiin, että vaikka nuorten keskinäiset suhteet voidaan korjata kohtuullisen vaivattomasti, niin aikuisten kesken konflikti saattaa silti elää ja pahentua. Nuorten sijaan sovittelupöytään päädyttiinkin muutaman kerran vain aikuisten riitojen vuoksi.

Tutkimus osoittaa, ettei viranomaisilla ole yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä vakavia kiusaamistilanteita varten. Pitkittyneissä kiusaamistilanteissa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja tukea myös koulun ulkopuolelta. Tämän kokonaisuuden hallinta on hajautunut monille toimijoille, mikä aiheuttaa katkoksia tiedonkulkuun ja epäselvyyksiä vastuunjakoon. Kiusaamiseen puuttuvassa työskentelyssä olisi tärkeää katsoa kokonaisuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kiusaamistilanteita selvittäessä tulisi huomioida niin yksilöllisiä ja perhekohtaisia, kuin ryhmään ja koko kouluyhteisöön vaikuttavia tekijöitä ja sovittaa yhteen esimerkiksi poliisin, nuorisotyön ja lastensuojelun interventioita.

Lisätukea kouluille uudella mallilla

Aseman Lapset ry:n K-0 kiusaamiseen puuttuvassa hankkeessa kehitetään kouluyhteisölle tukea tarjoavaa toimintamallia, jonka avulla puututaan kiusaamiseen. Työskentelyssä hyödynnetään työmenetelmiä, jotka on havaittu toimiviksi nuorten rikolliseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttumisessa sekä kiusaamisen ehkäisemisessä. Keskeinen toimintaperiaate on yhteistyö poliisin, sovittelutoimiston, nuorisotyön toimijoiden ja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että koulujen käytössä olisi moniammatillinen työryhmä kiusaamistapausten selvittämistä varten.

Nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut tutkimuksen K-0 -hankkeen kohtaamista kiusaamistapauksista. Hankkeen tutkija Noora Hästbacka jalkautui kentälle seuraamaan K-0 -hankkeen työskentelyä ja toimintamallin kehittämistä. Tarkemmin syvennyttiin tarkastelemaan kahta kiusaamistapausta haastattelemalla tilanteissa mukana olleita henkilöitä. Havainnoinnin ja haastattelujen lisäksi aineistona käytettiin hankkeen dokumentointia kiusaamistapauksista. Tutkimuksessa analysoidaan kiusaamistilanteiden kehittymistä ja seurauksia nuorten kanssa toimivien työntekijöiden, vanhempien ja nuorten kokemusten kautta sekä mahdollisuuksia selvittää syntyneitä konflikteja.

Aseman Lapset ry:n K-0 -kiusaamiseen puuttuva työ

  • K-0 -hanke on kaksivuotinen (2017–2018) ja sitä rahoittavat Me‐säätiö, opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä Aseman Lapset ry.
  • Vuonna 2017 hankkeessa työskenneltiin Helsingin alueen peruskouluissa 17 kiusaamistapauksen parissa, joista oli tehty rikosilmoitus tai muu virka-apupyyntö poliisille.
  • Keskeisiä työmenetelmiä ovat sovittelu, ryhmäyttäminen, yksilö- ja perhetyö.
  • Vuonna 2018 hankkeen pilottialueilla, Helsingissä ja Lohjalla, koulutetaan eri alojen ammattilaisia käyttämään kehitettyä toimintamallia.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimushanke

  • Aseman Lapset ry:n rahoittama tutkimushanke.
  • Tutkimuksen johtajana toimi Elina Pekkarinen ja toteutti Noora Hästbacka.
  • Tutkimukseen haastateltiin neljä koulun edustajaa, kolme nuorisotyön edustajaa, kaksi poliisia, kaksi hankkeen työntekijää, kaksi vanhempaa ja yksi nuori.
  • Havainnoinnin ja haastattelujen lisäksi tutkimuksen aineistona käytettiin hankkeen dokumentointia, jota kertyi vuoden aikana kaiken kaikkiaan 17 kiusaamistapauksesta.

Julkaisun tiedot

Hästbacka, Noora: Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen. Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta.
90 s., 12 euroa.
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 202, sarja: Kenttä
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 130, sarja: Kenttä
ISBN 978-952-7175-59-0 (nid.), ISBN 978-952-7175-60-6 (PDF), Kl 30.1

Tilaukset: www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa/kirjat.

Julkaisu on ladattavissa ja luettavissa maksutta osoitteessa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut.

Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkija Noora Hästbacka
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 4165395

Lisätietoja K-0 -hankkeesta

Hankepäällikkö Heikki Turkka
Aseman Lapset ry.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 518 5511

Kouluttaja Ville Koikkalainen
Aseman Lapset ry.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 592 2554

Julkistustilaisuus

Tutkimuksen julkistustilaisuus on seurattavissa suoratoistona keskiviikkona 4.4. klo 9–11 ja myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla osoitteessa https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi/videot/live?id=3685