Neljä Nuorisotutkimusseuran kirjaa julkaistu verkkoversioina

Marja Peltola: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema
Mikko Piispa & Mikko Salasuo: Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella
Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa
Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.): Visuaaliset menetelmät lapsuuden ja nuorisotutkimuksessa

Marja Peltola: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema

Vaikka ”maahanmuuttajataustaisten perheiden” ja ”suomalaisten perheiden” välillä tapahtuu rajankäyntiä ja erottautumista, perheelle annettujen merkitysten ja puhetapojen tasoilla myös samankaltaisuudet näyttävät vahvoilta.

Maahanmuuton jälkeen perhesuhteita järjestetään uusilla tavoilla, sukupolvieron yli neuvotellen ja myös transnationaalisesti. Sekä sosiologisessa perhetutkimuksessa että transnationaalisuuden tutkimuksessa korostuu, että perhesuhteisiin liittyy sellaista merkityksellisyyttä ja sitkeyttä, joiden ansiosta ne säilyvät muutoksista, mahdollisista konflikteista ja välimatkasta huolimatta.

Marja Peltola on väitöskirjassaan tutkinut perhettä koskevia puhetapoja maahanmuuton jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä. Tutkimuksessaan hän kiinnittää huomiota siihen, miten sosiaaliset erot, kuten yhteiskuntaluokka, etnisyys, sukupolvi ja sukupuoli vaikuttavat tapoihin kuvata omaa perhettä.

Tutkimusta varten on haastateltu pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia perheitä. Eri sukupolven edustajien haastattelujen kautta piirretään kuvaa katkoksien ja jatkuvuuksien neuvottelusta yhtäältä perheen sisällä, mutta tärkeällä tavalla myös suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Sarja: Tiede.

Verkkojulkaisu: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kunnollisia_perheita_verkko.pdf

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2014. 320 s. Hinta: 30 euroa.

Painetun kirjan voi tilata osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/274-Kunnollisia%20perheit%C3%A4.

Mikko Piispa & Mikko Salasuo: Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella

Syyskuussa 2007 silloinen kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin esitti huolensa dopingin käytön yleistymisestä huippu-urheilun ulkopuolella. Hän kysyi, onko dopingista tulossa kansantauti.

Tässä tutkimuksessa vastataan laajasti esitettyyn kysymykseen: Mistä on kyse, kun puhutaan dopingin käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin huippu-urheilumenestyksen saavuttamiseen? Millaisiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kehyksiin doping kytkeytyy, mikä on käytön ja käyttäjien suhde muuhun yhteiskuntaan, kuinka yleistä käyttö on, millaiset ovat käyttäjien motiivit ja miten erilaiset terveyskysymykset kytkeytyvät ilmiöön? Kaiken kaikkiaan kuvataan sitä, mikä on niin kutsutun kuntodoping-ilmiön yhteiskunnallinen paikka Suomessa. Kuntodopingia valotetaan kahdeksaa primääriaineistoa hyödyntäen. Eri tavoin näkökulma aukeaa niin käyttäjiin kuin heidän ystäviinsä ja läheisiinsä, lainvalvontaviranomaisten toimintaan, ehkäisevään dopingtyöhön, käyttäjä- ja kansalaiskeskusteluihin, dopingrikollisuuteen sekä terveyskysymyksiin.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Sarja: Tiede.

Verkkojulkaisu: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kuntodoping_verkko.pdf

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2012. 240 s. Hinta: 28 euroa.

Painetun kirjan voit tilata osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/233-Kuntodoping.

Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa

Todellisuus saa muotonsa ajan, yksilön ja rakenteiden leikkauspisteessä. Sukupolvitutkimuksessa ollaan oltu erityisen kiinnostuneita yhteiskunnallisten murrosten tuottamista horisontaalisista vaikutuksista, mutta saman suvun eri polvien välinen dynamiikka on jäänyt vähemmälle huomiolle.Sosiaalinen albumi – elämäntavat sukupolvien murroksissa on tutkimus siitä, kuinka vertikaalisen sukupolvikatsannon kautta voi saada esiin sekä ylisukupolvisen periytymisen että yhteiskunnallisten murrosten perusluonteen.

Teoksessa tarkastellaan sitä, kuinka elämäntavat ja yhteiskunnalliset käytännöt muotoutuvat biologisen sukupolven ja yhteiskunnallisen sukupolven välisenä jännitteenä. Onko perhe tässä erityisessä asemassa? Perheen piirissä pidetään kiinni pysyvistä käytännöistä vasten yhteiskunnan ajamia muutoksia. Perheen kautta myös koetaan sukupolvien väliset ristiriidat, jotka voivat olla yhteiskunnallistenkin muutosten alkuna. Perheen metaforana on ruokapöytä, jonka ääressä sukupolvet ja eri elämänalueisiin liittyvät arvostukset ja käsitykset kohtaavat. Kirjassa näitä elämänalueita ovat ruokailu, liikunta ja työ.

Tutkimuksen pääaineistona on Päijät-Hämeen alueelta kerätyt kolme eri sukupolvea kattavat teemahaastattelut. Niiden antamaa kuvaa on täydennetty muilla aineistoilla, jotka laajentavat tarkastelun kattamaan ajanjakson 1700-luvun alusta nykynuoriin. Yksilö paikantuu ajallisesti osaksi biologisen suvun ketjua ja asettuu vallitseviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Teos on kuvaus yksilöistä, elämänkuluista, suvuista, murroksista, sukupolvien kohtaamisista ja elämästä Päijät-Hämeessä viimeisen sadan vuoden aikana.

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, sarja: Tiede.

Verkkojulkaisu: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sosiaalinen_albumi_verkko.pdf

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2013. 234 s. Hinta: 28 euroa. Sisältää värikuvia.

Painetun kirjan voit tilata osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/264-Sosiaalinen%20albumi.

Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden ja nuorisotutkimuksessa

Digitalisoitumisen aikana lasten ja nuorten kulttuuri ja arki sisältävät visuaalista ainesta enemmän kuin koskaan. Myös tutkimuksessa on alettu käyttää entistä rohkeammin visuaalisia menetelmiä, etenkin osana lapsuuden- ja nuorisotutkimusta. Tässä teoksessa pohditaan visuaalisten menetelmien käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä. Eri aloilla toimivien tutkijoiden esimerkit havainnollistavat, kuinka visuaaliset menetelmät ovat edustettuina suomalaisen lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kentällä.

Kielellisen tiedon ohessa visuaalisella tiedolla on oma erityisyytensä, mikäli tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuutta tutkimusprosessissa tai eri tiedontuottamistapojen ominaispiirteitä. Visuaalisten menetelmien käytön lisäännyttyä niin aineistonkeruussa, analyysissa kuin tiedon esittämisessäkin on syntynyt tarve monitieteiselle metodologiselle keskustelulle, joka vie tieteen visuaalistumisen projektia eteenpäin.

Tämä teos on suunnattu visuaalisesta metodologiasta sekä monitieteisestä lapsuuden- ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Teoksen kirjoittajien tutkimusaloja ovat sosiologia, kasvatustiede, kulttuurin- ja taiteentutkimus, maantiede, liikuntatiede, uskontotiede ja perhetutkimus.

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, sarja: Tiede.

Verkkojulkaisu: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/visuaaliset_menetelmat_verkko.pdf

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2015. 230 s. Hinta: 30 euroa. Sisältää värikuvia.

Painetun kirjan voit tilata osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/559-visuaaliset-menetelmat.

Kaikki Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisut löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.