Nuorten tulevaisuudenkuva on synkentynyt

Nuorisobarometrin 2016 aiheena on tulevaisuus. Suomalainen hyvinvointivaltio saa nuorilta vankan kannatuksen, mutta sen säilymiseen tulevaisuudessa suhtaudutaan epäilevästi. Samoin nuoret toivovat tasa-arvon ja ympäristön tilan paranevan tulevina vuosina, mutta eivät jaksa täysin uskoa siihen. Kyynisyyden ja epäluottamuksen nopea lisääntyminen nuorten keskuudessa onkin yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja. Erityisesti poikien luottamuksen pudotus on ollut jyrkkää.

Omaan tulevaisuuteensa suhtautuu optimistisesti 83 prosenttia nuorista, mutta Suomen tulevaisuuden näkee valoisana vain 55 prosenttia ja maailman tulevaisuuden 25 prosenttia. Usko omaan tulevaisuuteen on vahvistumassa, mutta luottamus maailman tulevaisuuteen ja Suomen tulevaisuuteen asuinmaana on selvästi heikentynyt. Myös nuorten usko oman ikäluokkansa taloudellisen aseman parantumiseen on heikentynyt nopeasti. Suomessa on usean sukupolven ajan jatkunut kehitys, jossa kukin uusi sukupolvi on edellistä vauraampi, mutta vain noin joka kymmenes nuori uskoo sekä oman että seuraavan ikäluokan taloudellisen aseman kohenevan.

Nuorten tulevaisuuden toiveet eivät ole suuresti muuttuneet vuosien aikana, vaan hyvät ihmissuhteet ja työpaikka ovat edelleen toivelistan kärjessä. Entistä harvemmat kuitenkaan toivovat saavansa omistusasunnon, auton, oman perheen ja lapsia sekä pysyvän työsuhteen. Työ herättää nuorissa pelkoja: riittääkö tulevaisuudessa työpaikkoja ja jaksavatko he yhä vaativammaksi muuttuvassa työelämässä?

Suhtautuminen maahanmuuttajiin on kokonaisuutena entistä myönteisempää, ja monikulttuurisuus näyttää yhä arkipäiväisemmältä. Entistä useammalla nuorella on maahanmuuttajataustaisia ystäviä, ja yhä harvempi pitää ystävän ihonväriä tai syntymistä Suomessa tärkeänä. Entistä harvempi kuitenkaan haluaisi Suomeen nykyistä enemmän ulkomaalaisia.

Nuorisobarometrin tausta

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri on mitannut 15–29-vuotiaiden suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita jo vuodesta 1994 alkaen. Vuodesta 2004 lähtien Nuorisobarometri on julkaistu Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä. Vuoden 2016 Nuorisobarometri perustuu 1901 puhelinhaastatteluun, ja sen teemana on tulevaisuus.

Nuorisobarometrin kysymyksistä osa toistuu vuodesta toiseen samanlaisina, mikä mahdollistaa muutosten seuraamisen ja todellisten ajassa tapahtuneiden trendien havaitsemisen. Pysyvien perusteemojen, työn ja koulutuksen, lisäksi pitkään seurattuja aiheita ovat olleet yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin. Vuosittain vaihtuvan teeman avulla tartutaan pysyvien seurantateemojen ohella ajankohtaisiin nuoria ja nuoruutta koskeviin aiheisiin, joista kaivataan kattavaa ajantasaista tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Sami Myllyniemi (toim.) Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö & Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto
ISBN 978-952-7175-27-9 (nid.), ISBN 978-952-7175-28-6 (PDF)
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 189, sarja: Kenttä; Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 111; Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 1455-268X painettu nro 56; Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2341-5568 verkkojulkaisu nro 56
Kl 31.32; 32.4, 244 s., nid., 28 euroa

Tilaukset

Tilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta. Verkkoversiona kirja julkaistaan osoitteessa www.tietoanuorista.fi.

Lisätietoja

Tutkija Sami Myllyniemi
Nuorisotutkimusverkosto
puh. 040 715 1721
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sisällysluettelo

Johdanto 5
Sami Myllyniemi

Tilasto-osio 9
Kyselyn toteutus ja taustamuuttujat 11
Tulevaisuudennäkymät 19
Todennäköinen ja toivottu tulevaisuus 19
Oma tulevaisuus 35 ikävuoteen mennessä 27
Asuinpaikkatoiveet 30
Luottamus 35
Luottamus tulevaisuuteen 36
Luottamus toisiin ihmisiin 39
Luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin 42
Oman ja seuraavan ikäluokan taloudellinen tulevaisuus 44
Turvattomuus ja syrjintä 49
Turvattomuuden ja epävarmuuden tunteet 49
Syrjintä 53
Työelämä 57
Maahanmuutto ja maahanmuuttajat 73
Vertailua vuoteen 2005 75
Monikulttuurisuus omassa elinpiirissä 77
Ympäristö 81
Tyytyväisyys 85
Tyytyväisyyden muutos 87
Viitteet 89
Lähteet 95

Tieteelliset artikkelit 103

Tuomo Laihiala & Nina Kahma & Niko Eskelinen & Maria Ohisalo & Juho Saari
Onko hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta? nuorten mielipiteet ja hyvinvointivaltion muutos 105

Tuuli Anna Mähönen & Göksu Celikkol
Suomi kansainvälistyy – entä sitten? Nuorten reaktioita kasvavaan kulttuuriseen moninaisuuteen 123

Arto O. Salonen & Jyrki Konkka
Kun tyytyväisyys ratkaisee – nuorten suhtautuminen globaaleihin haasteisiin, käsitykset ihanneyhteiskunnasta ja toiveet omasta tulevaisuudesta 137

Sinikka Aapola-Kari & Matilda Wrede-Jäntti
Perinteisiä toiveita, nykyhetkeen kiinnittyviä pelkoja – nuoret pohtivat tulevaisuutta 159

Antti Häkkinen & Mikko Salasuo
Aika näyttää. Nuoret, hyvän elämän määrittelyt ja sukupolvien katkeilevat ketjut 177

Näkökulmia 193

Päivi Honkatukia
Mikä väkivallassa huolestuttaa nuoria? 195

Mia Teräsaho & Miina Keski-Petäjä
Nuorten toiveammatit sukupuolen mukaan eriytyneitä 203

Liitteet 221
Kirjoittajat 237
Tiivistelmä 239
Sammandrag 241
Summary 243