Matka- ja kielentarkastusapurahat Nuorisotutkimusseuran jäsenille ja nuorisoalan ammattilaisille

Nuorisotutkimusseura julistaa haettavaksi matka- ja kielentarkastusapurahoja. Matka-apurahojen suuruus on enintään 1500 euroa, ja kielentarkastusapurahojen enintään 500 euroa / hakemus. Apurahat on tarkoitettu Nuorisotutkimusseuran jäsenille ja niiden käyttöaika on 1.1.2017–31.12.2017. Apurahaa tulee hakea 15.2.2017 mennessä. Apurahapäätöksistä tiedotetaan 1.3.2017 mennessä.

1. Matka-apurahat

a) Matka-apurahat nuorisotutkimuksellisiin konferensseihin tai nuorisoalan ammatillisiin tapahtumiin

Apurahan suuruus on ulkomaille suuntautuvien matkojen osalta enintään 1 500 euroa / hakemus ja kotimaan matkojen osalta enintään 500 euroa / hakemus.

Apurahat on tarkoitettu matkoihin liittyviin välttämättömiin kuluihin, kuten osallistumismaksuihin ja kohtuullisiin majoitus- ja matkakuluihin (korvaus julkisten liikennevälineiden mukaan). Apurahaa ei voi saada päivärahoihin tai vakuutuksiin.

Apurahan saamisen edellytyksenä on, että toiminta koskee nuorisotutkimusta: tapahtumat voivat olla luonteeltaan sekä tieteellisiä tapahtumia että nuorisoalan ammattitapahtumia. Myös nuorisoalan ammattilaiset voivat hakea apurahaa osallistuakseen tutkimustapahtumaan. Nuorisoalan ammattilainen ei voi kuitenkaan hakea apurahaa osallistuakseen oman alansa käytännön seminaariin. Tukea voi hakea myös osallistumiseen Nuorisotutkimusseuran tapahtumiin (esim. Nuorisotutkimuspäivät).

Osallistuminen voi olla oman tutkimuksen esittelyä tai uusiin tutkimusteemoihin ja kenttiin tutustumista. Apuraha ei edellytä oman esitelmän esittämistä, mutta hakemusten arviointitilanteessa etusijalla ovat ne hakijat, joiden matkaan sisältyy oma esitelmä, tai jotka toimivat työryhmän puheenjohtajana, kommentaattorina tai vastaavassa roolissa. Apurahaa voi hakea ennen konferenssiesityksen tai kurssiosallistumisen varmistumista. Mikäli esitystä tai osallistumista ei hyväksytä, rahoitus peruuntuu.

Hakemuksessa tulee perustella, millä tavalla osallistuminen edistää tai tukee nuorisotutkimusta ja / tai nuorisoa koskevan ammattitaidon vahvistumista tai nuorisokentän erilaisten ammattilaisten vuoropuhelun vahvistamista.

b) Apurahat tutkimukseen liittyviin matkoihin tai lyhytaikaisiin tutkijavierailuihin

Apurahan suuruus on enintään 1 500 euroa / hakemus.

Apurahat on tarkoitettu ulkomaille suuntautuviin lyhytaikaisiin, nuorisotutkimukseen liittyviin matkoihin ja vierailuihin, kuten kenttätyöhön, aineistonkeruuseen, arkisto- tai kirjastotyöskentelyyn tai vierailevana tutkijana toimimiseen. Vierailukohteen ja vierailun tarkoituksen tulee olla nuorisotutkimuksellisesti relevantti.

Apurahaa voi käyttää matkojen välittämättömiin kuluihin, kuten kohtuullisiin matka-, majoitus- ja työskentelykuluihin (korvaus julkisten liikennevälineiden mukaan). Apurahaa ei voi saada päivärahoihin tai vakuutuksiin. Tukea voi hakea myös tutkimusmatkaan, joka liittyy maisteriopintoihin tai ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyöhön.

Hakijan on esitettävä suunnitelma, josta käy ilmi, mitä matkalla tehdään ja miten työskentely liittyy omaan tutkimukseen ja nuorisotutkimuksen edistämiseen: millä tavalla osallistuminen edistää tai tukee nuorisotutkimusta ja / tai nuorisoa koskevan ammattitaidon vahvistumista tai nuorisokentän erilaisten ammattilaisten vuoropuhelun vahvistamista.

Rohkaisemme matka-apurahoja saaneita edistämään nuorisotutkimuksellista tiedonkulkua julkaisemalla konferensseihin ja tutkijavierailuihin liittyvistä kokemuksistaan jollain foorumilla, esim. oman alansa ammatillisissa lehdissä, Nuorisotutkimus-lehdessä, muissa tiedelehdissä, tai verkkofoorumeilla.

2. Kielentarkastusapurahat

Apurahan suuruus on enintään 500 euroa / hakemus.

Apuraha on tarkoitettu nuorisotutkimuksellisten tieteellisten artikkelien, väitöskirjojen tai muiden tieteellisten julkaisujen kielentarkastuskuluihin.

Hakijan on esitettävä suunnitelma, joka sisältää tarvittavat tiedot julkaisusta ja sen nuorisotutkimuksellisesta relevanssista, kuten tiedot artikkelin tai teoksen suunnitellusta julkaisukanavasta ja siitä, missä vaiheessa julkaisuprosessia julkaisu on.

Hakuehdot

Hakijan tulee olla haun päättyessä (15.2.2017) Nuorisotutkimussseuran jäsen (lisätietoa Nuorisotutkimusseuran jäsenyydestä).

Kultakin hakijalta voidaan hyväksyä samalla hakukierroksella vain yksi hakemus. Rahoitusta myönnettäessä etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole mahdollisuutta saada samaan käyttötarkoitukseen muuta rahoitusta (esim. työnantajaltaan) ja joille ei ole myönnetty apurahaa edellisessä vuoden 2016 matka- ja kielentarkastusapurahojen haussa.

Hakija ei voi olla palkkasuhteessa Nuorisotutkimusseuraan.

Mikäli apuraha myönnetään, hakija sitoutuu toimittamaan Nuorisotutkimusseuraan kirjallisen selvityksen alkuperäistositteineen kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä tai kielentarkastuskulujen toteutumisesta. Mikäli toteutuneet kulut jäävät myönnettyä apurahaa pienemmiksi, hakija palauttaa käyttämättä jääneen osan apurahastaan Nuorisotutkimusseuralle.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo ennen hakuaikaa toteutuneeseen toimintaan: matkan tai kielentarkastuskulujen on toteuduttava 1.1.2017 jälkeen.

Apurahan voi käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Hakemukset käsittelee Nuorisotutkimusseuran hallituksen nimeämä toimikunta.

Apurahan saajien nimet ja summat julkaistaan Nuorisotutkimusseuran kotisivuilla.

Hakemukset

Hakemus tulee jättää sähköisellä lomakkeella viimeistään 15.2.2017. Muulla tavoin (esim. sähköpostitse) lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Apuraha-hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

1. Matka-apurahat

Hakijan nimi
Yhteystiedot
Virka-asema
Hakeeko apurahaa
a) Matka-apurahaa nuorisotutkimukselliseen konferenssiin tai nuorisoalan ammatilliseen tapahtumaan

b) Matka-apurahaa tutkimukseen liittyvään matkaan tai lyhytaikaiseen tutkijavierailuun

Saako hakija matkaan muuta rahoitusta
Matkakohde
Matkan tarkoitus
Matka-aika
Yksilöity kustannusarvio matkakuluista
Apurahan käyttösuunnitelma ja perustelu, miten matka edistää nuorisotutkimusta
Lisäliitteenä hakemukseen voi liittää esimerkiksi esitelmäabstraktin ja hyväksymisilmoituksen tai vastaanottavan instituution kutsukirjeen.

2. Kielentarkastusapurahat

Hakijan nimi
Yhteystiedot
Virka-asema
Tarkastettavan artikkelin, teoksen tai muun julkaisun otsikko
Julkaisukanava (esim. kv-journaalin nimi, monografioissa kustantajan tiedot)
Julkaisun vaihe, onko julkaisu:
a) hyväksytty julkaistavaksi

b) parhaillaan vertais-arvioinnissa / arvioitavana kustantajalla

c) julkaisua ei ole vielä tarjottu julkaistavaksi

Apurahan käyttösuunnitelma ja perustelu julkaisun nuorisotutkimuksellisuudesta
Saako hakija samaan käyttötarkoitukseen muuta rahoitusta
Yksilöity kustannusarvio
Ansio- ja julkaisuluettelo
Lisäliitteenä hakemukseen voi liittää esimerkiksi julkaisupäätöksen tai kustannussopimuksen.

Hakemuksessa vaadittujen tietojen puutteellinen ilmoittaminen voi vaikuttaa kielteisesti apurahapäätökseen.

Siirry sähköiseen lomakkeeseen >>

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 491 1746

Toimitussihteeri Tanja Konttinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 755 2652