Kaikki käy koulua -yhteistyömalli kasvuryhmineen on toimiva

Tutkimustiedote 1 (17.3.2016)

Kaikki käy koulua -toimintamallin ytimessä ovat 8–9 -luokkalaisille valinnaisaineena tarjottavat kasvuryhmät. Ryhmiä on tytöille ja pojille ja niitä ohjaamassa on opettajia, nuorisotyöntekijöitä sekä oppilashuollon edustajia.  Valtakunnalliseksi levinnyt toimintamalli syntyi vuonna 2009 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen innovointina yhteistyössä opetus- ja sosiaalivirastojen kanssa. Toiminnan piirissä on Helsingissä keväällä 2016 noin sata nuorta kuudessa eri koulussa.

Tutkimuksen kaari

Syksyllä 2015 alkaneessa kehittävässä arvioinnissa selvitetään toimintamallin toimivuutta, vaikutuksia sekä luodaan välineitä, joilla vaikutuksia voidaan myös jatkossa todentaa. Ensin haastateltiin 21 eri aikoina toiminnassa mukana ollutta nuorta. Nuorten näkemykset ovat pohjana ohjaajien, kehittämisryhmän ja virastojen johdon ryhmäkeskusteluille. Tulosten julkistus tapahtuu syyskuussa järjestettävässä seminaarissa. Hankkeen raportti julkaistaan Nuorisoasiainkeskuksen ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjoissa. Tutkimusta rahoittavat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Alustavat tulokset

Toimintamalli näyttää tuottavan monia positiivisia vaikutuksia, riippuen nuoresta: se tukee pärjäämiskyvyn syntymistä. Nuorten luottamus ja positiivinen suhtautuminen itseen ja muihin on lisääntynyt.  Nuori on sitoutuneempi koulun käymiseen, elämänhallinnan kehittämiseen ja oman tulevaisuuden polun suunnitteluun. Ohjaajina toimivat eri ammattiryhmien jäsenet taas ovat kehittyneet kohtaamaan nuoria enemmän nuorilähtöisesti ja rakentavasti.

Mallin toimivuutta on mahdollisuus entisestään parantaa pienin muutoksin toiminnan eri vaiheissa: nuorten kokoamisessa ja ryhmäyttämisessä, teemojen puheeksi ottamisessa nuorten kanssa sekä nuorten tukemisessa peruskoulun jälkeen. Haasteina nähtiin eri ammattiryhmien työaikojen yhteensovittaminen, ohjaajien vaihtuvuus sekä niukat työntekijäresurssit.

Muihin tukimuotoihin nähden ryhmätoiminta nähdään tehokkaana sen vakiintuneiden yhteistoimintamallien, säännöllisyyden ja pitkäjänteisyyden vuoksi. Kaikkiin haasteisiin ei kuitenkaan pystytä pelkällä toimivalla ryhmätoiminnallakaan vastaamaan. Haastatteluissa nuoret toivat esille sellaista uutta tietoa, jonka perusteella voidaan myös laajemmin kehittää nuorille tarjottavia tuen muotoja ja vapaa-ajan palveluita.

Tutkimushankkeen sivut: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/kaikki-kay-koulua 

Arviointi- ja kehittämistutkimuksen toteuttaa Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeen tutkijoina toimivat erikoistutkija, FT Anu Gretschel ja tutkija, VTM Noora Hästbacka.