Lausunnot, kannanotot ja tiedotteet

Nuorisotutkimusseura toimii aktiivisesti suomalaisen nuorisopolitiikan kehittämiseksi antamalla muun muassa lausuntoja. Tälle sivulle on myös koottu Nuorisotutkimusseuran tiedotteet.

2022 | 2021 | 2020 | 20192018 | 2017 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 

2023

Tiedotteet

Lajien välisiä kohtaamisia nuorisotutkimuksessa, 28.9.2023

Pohjoisimman Suomen nuoret lopettavat harrastukset myöhemmin kuin nuoret muualla Suomessa, 1.9.2023

Lasten ja nuorten harrastaminen ei vähentynyt korona-ajasta huolimatta, 30.5.2023. Yhteustyössä: valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto.

Tutkimus tarkastelee keinoja tuottaa tietoa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten turvallisuudesta, 28.3.2023. Yhteistyössä: Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia (XAMK), Lapsistrategia, sosiaali- ja terveysministeriö. 

Nuorisobarometri 2022: Nuorten arkeen liittyvät epävarmuuden kokemukset ovat vähentyneet, 16.3.2023. Yhteistyössä: valtion nuorisoneuvosto.

Myös nuorilla on oikeus kaupunkitilaan, 15.3.2023

Raportti julki: lasten ja nuorten osallisuus koronapandemian varjossa Pohjoismaissa, 9.3.2023

Monet kynnykset estävät nuorten hyötymistä mielenterveys- ja päihdepalveluista, 3.3.2023. Yhteistyössä: Valtioneuvoston kanslia, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen mielenterveys ry ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta.

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriö
23.11.2023

Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta 
Sivistysvaliokunta, eduskunta
26.10.2023

Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 
Työ- ja elinkeinoministeriö
23.10.2023

2022

Lausunnot ja kannanotot

(Lausunnon nimi, tilaaja, antopäivämäärä ja lausunnon valmisteluun osallistuneet.)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta (HE 107/ 2022)
Sivistysvaliokunta, eduskunta
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkijatohtori Eila Kauppinen, 8.9.2022

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla (luonnos) Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8051/2019
Oikeusministeriö
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, 1.9.2022

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)
Työ- ja elinkeinoministeriö
Tutkimusprofessori Sofia Laine, erikoistutkija Antti Kivijärvi ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, 5.8.2022

Nuorisotutkimusseuran lausunto tulevaisuusvaliokunnan lausuntopyyntöä valmistautumisesta tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukseen 12.–13.10. koskien
Tulevaisuusvaliokunta, eduskunta
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkimusprofessori Sofia Laine, 31.5.2022

Lausunto Ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle 
Sivistysvaliokunta, eduskunta
Nuorisotutkimusseura, 25.4.2022

Lausunto nuorisolain uudistamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, 14.4.2022

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus (O 41/2020)
Tarkastusvaliokunta, eduskunta
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen ja akatemiatutkija Lotta Haikkola, 6.4.2022

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus – arviota esitetyistä johtopäätöksistä ja suosituksista (O 41/2020)
Sivistysvaliokunta, eduskunta
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen ja akatemiatutkija Lotta Haikkola, 22.3.2022

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus (O 41/2020)
Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto, eduskunta
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, 15.3.2022

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus – arviota esitetystä johtopäätöksistä ja suosituksista (O 41/2020)
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, eduskunta
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, 10.3.2022

Kirjallinen lausunto lakivaliokunnan kuulemista varten kansalaisaloitteesta KAA 5/2021 ja lakialoitteesta 12/2019
Lakivaliokunta, eduskunta
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, 14.2.2022

Tiedotteet

Vaikeimmin vammaisten nuorten kyvykkyyttä liikuntaan tuetaan, 29.11.2022

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan tyttöjen Instagram-selfieitä sekä luodaan työväline nuorten vahvuuksien tukemiseen, 10.11.2022

Laaja tutkimusaineisto: Korona-ajan poikkeukselliset rajoitukset koettelivat nuoria – yksinäisyys lisääntyi ja osallisuus heikkeni, 9.11.2022

Tutkimus: Sosiaalihuollon menetelmäkoordinaatio ja aidosti matala kynnys parantaisivat nuorten mielenterveyden tukemista, 31.10.2022

Kaksi merkittävää STN-rahoitusta Nuorisotutkimusverkoston hankkeille, 7.10.2022

Tutkimus: Liikkuva nuorisotyö menee nuorten luokse ja voi olla yksi tulevaisuuden ratkaisu, 19.8.2022

Väitöskirja tutkii nuorten liikkuvuutta ja matkailua ilmastokriisin ajassa, 1.6.2022

Keskisuomalaiset nuoret kaipaavat monipuolisempaa kulttuuritoimintaa, 4.5.2022

Suunnitelmallisuudella lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta TET-jaksoihin, 7.4.2022

Kaikkien kasvatusalan ammattilaisten tulisi tietoisesti toteuttaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta työssään, 30.3.2022

Aiemmat kokemukset sote-palveluista vaikuttavat avun hakemiseen päihdepalveluista, 22.3.2022

Dosentti Sofia Laine Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessoriksi, 21.3.2022

Nuorisobarometri 2021: nuoret uskovat maailmanlaajuisten ratkaisujen löytymiseen ympäristöongelmiin, 16.3.2022

Tutkimus: Nuorten koulutukseen hakuvelvoitetta kehitettävä kokonaisvaltaisesti osana sosiaaliturvaa ja koulutusjärjestelmää, 13.1.2022

2021

Lausunnot ja kannanotot

Kommentteja Avoimen tieteen toimintakulttuurin linjauksiin
Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmä
Työryhmä akatemiatutkija Lotta Haikkola, hallituksen jäsen Susanna Ågren, tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Mira Kalalahti, julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari ja toimitussihteeri Tanja Konttinen
20.12.2021

Kommentteja Avoimen tieteen seurantamalliluonnoksessa esitettyihin seurannan tavoitteisiin
Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmä
Työryhmä Susanna Ågren, akatemiatutkija Lotta Haikkola, tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari, Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Mira Kalalahti ja toimitussihteeri Tanja Konttinen
1.11.2021

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021), erityisesti nuorisotyön tilanne ja haasteet ensi vuodelle
Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen
21.10.2021

Lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Tutkijatohtori Antti Kivijärvi ja Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Päivi Honkatukia
8.10.2021

Lausunto sisäisen turvallisuuden selonteosta
Valtioneuvosto
Työryhmä: Akatemiatutkija Lotta Haikkola, erikoistutkija Antti Kivijärvi, tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
21.9.2021

Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022–2025
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkijatohtori Eila Kauppinen
19.5.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari ja tutkijatohtori Eila Kauppinen
10.5.2021

Lausunto Valtioneuvoston selontekoon EU-politiikasta
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari ja vastaava tutkija Tomi Kiilakoski
25.3.2021

Lausunto Lukiodiplomiselvityksestä 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, tutkijatohtori Eila Kauppinen ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
26.2.2021

Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriö
Päivi Honkatukia, vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, Petri Paju, Antti Kääriälä
11.2.2021

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030. Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Sivistysvaliokunta, eduskunta
Tutkijatohtori Eila Kauppinen, vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, erikoistutkija Antti Kivijärvi ja erikoistutkija Sofia Laine
9.2.2021

Lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen ja tutkija Jenni Lahtinen
22.1.2021

Lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (VNS 6/2020)
Sivistysvaliokunta, eduskunta
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkijatohtori Eila Kauppinen
21.1.2021

Tiedotteet

Konsttestarnas kulturbesök ökar ungdomarnas kulturellt kapital, 16.12.2021

Kesyyntyykö villi nuorisotyö?, 19.11.2021

Pitkittynyt korona-aika on lisännyt nuorten kokemaa yksinäisyyttä, 17.11.2021

Harvinainen seurantatutkimus tuottaa kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkulusta, 4.11.2021

Kaikki nuoret eivät kokeneet harrastustoiminnan keskeytymistä huonona asiana, 14.9.2021

Nuorten arkea koronan keskellä tarkasteleva kirjoitussarja jatkuu nuorten kokemaa stressiä tarkastelevalla kirjoituksella, 18.8.2021

Korona-ajan ensimmäinen puoli vuotta oli nuorille ristiriitaista aikaa, 14.6.2021

Kulttuuria monipuolisesti harrastavat nuoret voivat muita paremmin, 5.5.2021 (Nuorisotutkimusseura ry. & valtion nuorisoneuvosto)

Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa, 23.3.2021 (Nuorisotutkimusseura ry. & valtion nuorisoneuvosto)

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on tärkeää pakolaistaustaisille nuorille, 16.3.2021

Jääkiekkoharrastus on iso investointi, mutta antaa enemmän kuin ottaa, 18.2.2021

Nuorten tyytyväisyys elämään Nuorisobarometrien mittaushistorian matalimmalla tasolla, 16.2.2021

1900-luvun hyvinvointi-ideologiat tuntuvat edelleen eurooppalaisen nuorison maailmassa, 10.2.2021

Yksinäisyys yhteydessä etäopetuksen kielteisiin kokemuksiin, 26.1.2021

2020

Lausunnot ja kannanotot

Taustapaperi valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten tiedon tuotannosta, 9.4.2020

Tiedotteet

Luotettavat sosiaaliset suhteet tukevat nuoria myös korona-aikana, 15.12.2020

Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset ovat Suomessa muita lapsia heikommassa asemassa – uusi tutkimus tuo kaivattua tietoa perheiden hyvinvoinnista, 26.11.2020

Mitä kuuluu Suomen nuorille pandemian keskellä? Moniääninen kirjoitussarja tarjoaa tutkittua tietoa nuorten korona-ajan kokemuksista, 24.11.2020

Nuoret ilmastoaktivistit vaativat perusteellista keskustelua tulevaisuudesta, 17.11.2020

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan sisarusten välistä väkivaltaa ja keinoja seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön, 6.11.2020

Lasten ja nuorten käsitykset perheistä eivät vastaa tilastoissa käytettyjä perhemääritelmiä, 5.11

Ohjaamo-toiminta punoo yhteen pirstaleista nuorten palvelujärjestelmää, 6.10.2020

Etsivä nuorisotyö ja työpajat hyödyttävät syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, 17.9.2020

Miten palvelut onnistuivat vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin korona-ajan poikkeustilanteessa?, 16.9.2020

Fanikulttuuri. Nyt -kirjoitussarja lähestyy nykyajan fani-ilmiöitä nuorten näkökulmista, 28.5.2020

Työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten välillä ovat suuria, 20.4.2020 (Nuorisotutkimusverkosto & Valtion nuorisoneuvosto)

”Istuin, katsoin ja kuuntelin esitystä. Pidin esityksestä, mutta meidän takana ei osattu olla hiljaa.” - Tutkimus valottaa nuorten kokemuksia ja osallisuutta Taidetestaajat-hankkeessa, 24.1.2020

Asiantuntijoilla syvä huoli lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa kokemasta epäasiallisesta kohtelusta, 20.1.2020

2019

Lausunnot ja kannanotot

Nuorisotutkimusseuran lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan, 5.11.2019

Tiedotteet

Suomalaisen nuorisotyön koulutus on Euroopan vahvimpien joukossa, 19.12.2019

Urapolkujen sukupuolittumisen purkaminen edellyttää vaikuttamista rakenteisiin, 10.12.2019

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan ensirakkauden kokemusta ja nuorten aikuisten motivaatiota tehdä monikulttuurista nuorisotyötä, 7.11.2019

Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus lasten ja nuorten tuottaman kulttuuriperinnön tallentamisesta ja tutkimisesta, 31.10.2019

Lasten ja nuorten harrastustakuun toteutus on kunnissa vielä alkuvaiheessa, 29.10.2019

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja pureutuu ajankohtaisesti arviointitutkimuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin, 3.10.2019

Tutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamisesta: erilaiset toimintarajoitteet tulevat näkyviin harrastamisessa monin tavoin, 18.6.2019

Nuoret pohtivat koulutusvalintatilanteessa eri alojen työntö- ja vetotekijöitä, 13.6.2019

Ensimmäisessä suomalaisessa hiphop-tutkimuksen kirjassa kuuluvat niin eri alojen tutkijoiden kuin kulttuurin toimijoiden äänet, 16.5.2019

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikassa korostuu tutkijan vastuu nuorten tutkittavien kohtaamisessa, 10.5.2019

Toistuvia rikoksia tekevien nuorten palvelut ja tuki ovat pirstaleisia, 29.4.2019

Koulutuksesta ja työstä syrjään jäävä nuori kaipaa kohtaamista ja kuulumista yhteisöön, 29.4.2019

Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan etsitään artikkelinkirjoittajia, 26.3.2019

Nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla, 12.3.2019

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus: yhdenvertaiseen harrastamiseen on vielä matkaa, 27.2.2019

Muistitietokeräyksessä taltioidaan suomalaista kiljuhistoriaa, 21.2.2019

Uusien kulutustuotteiden käyttö muokkasi sukupuolten normeja 1960–1970-luvulla, 25.1.2019

Uusi verkkojulkaisu ja kirja urbaaneista nuorisokulttuureista Helsingissä ja Pietarissa, 23.1.2019

Perheellistymistä koskeva keskustelu kaipaa nuorten ääniä, 14.1.2019

2018

Lausunnot ja kannanotot

Nuorisoala: Arpajaislain päivitys on valmisteltava paremmin - harkitsematon esitys heikentäisi nuorten hyvinvointia, 7.8.2018

Tiedotteet

Kirja Nuorisotutkimusseuran historiasta luotaa seuran kolmea vuosikymmentä, 13.12.2018

Nuorten asiakaskokemukset antavat suuntaa uudenlaisille palvelumalleille, 28.11.2018

Nousukausi ei ole taannut elämän mahdollisuuksien tasa-arvoa, osoittaa vuonna 1997 syntyneitä seurannut tutkimus, 12.11.2018

Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä?, 6.11.2018

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan seksuaalista häirintää ja etsivän nuorisotyön ammatillista kehittämistä, 5.11.2018

Uudet kunniajäsenet ilmentävät 30-vuotiaan Nuorisotutkimusseuran moninaisia toimintakenttiä, 5.11.2018

Taide tukee nuorten osallisuutta, koulukiusaamisen käsittelyä sekä hakeutumista uusien harrastusten pariin, 5.11.2018

Tutkijat haluavat nostaa esiin nuorisokulttuurien hyvinvointia lisäävät vaikutukset, 2.11.2018

Nuorten turvatalon itsenäistymisen tuki korostaa ihmissuhteiden merkitystä, 12.10.2018

Tämän päivän pojista on moneksi, 21.9.2018

Tutkimus koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten kanssa saa jatkoa, 12.9.2018

Suomalainen nuorisotyö ja -tutkimus esillä alan merkittävässä käsikirjassa, 20.8.2018

Tyttöjen 1990-luvun populaarikulttuuri-ilmiö kasvatti tyttöenergiasukupolven, 20.8.2018

Sota, nuoruus ja sukupuoli – miten yhteiskuntaluokka ja sukupuoli vaikuttivat nuorten naisten sisällissodan kokemuksiin?, 20.6.2018

Nuorten ja raidenuorisotyöntekijöiden välinen luottamus syntyy arkisissa kohtaamisissa, 11.6.2018

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen tutkimustyö käyntiin, 5.6.2018

Lastenkotien retket tukevat osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista, 8.5.2018

Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta,10.4.2018

Miksi kiusaamista ei saada loppumaan kouluissa? – Yhteistyö aikuistoimijoiden välillä ontuu, 4.4.2018

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen / Ungdomsbarometern 2017: Unga är positivt inställda till lärande och utbildning, 20.3.2018

Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskuksessa tuotetaan ajankohtaista ja laadukasta tutkimustietoa nuorisotoimialalle, 13.2.2018

Tutkimuseettinen katse saa uusia silmäpareja – Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet kaudelle 2018–2020 on nimitetty, 15.1.2018

2017

Lausunnot ja kannanotot

Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden lausunnot NEET-nuorisoa (Not in Employment, Education or Training) koskevaan teemaan Valtioneuvoston selonteossa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti, VNS 1/2017 vp)

VTT Elina Pekkarisen lausunto (pdf)
VTT Matilda Wrede-Jäntin lausunto (pdf)

Tiedotteet

”Tupakointi on tyhmää” - Tupakan terveyshaitat ovat nuorilla laajalti tiedossa, myös tupakoivilla, 11.12.2017

Nuorisotutkimusverkosto selvitti etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa: NEET-nuorten huonovointisuus yllätti syvyydessään, 5.12.2017

Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtajaksi Sinikka Aapola-Kari, 4.12.2017

Tuore Näkökulma pureutuu verkkoetnografian haasteisiin kouluruokatutkimuksen kautta, 15.11.2017

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailun voittajatyöt antavat äänen nuorille, 2.11.2017

Nuorten aikuisten oikeus palveluihin ei aina toteudu, 27.10.2017

Uutuusteos valottaa maanpuolustuksen merkitystä suomalaisuuden rakentajana, 25.10.2017

Nuorisotyön kenttä murroksessa: minne katosivat nuorisotalojen asiakkaat?, 24.10.2017

Liikkumattomuus ja liikkuva elämäntapa saattavat vuorotella lapsilla ja nuorilla, 28.8.2017

Nuorten ruokatajua tukevaa ruokakasvatusta syntyy yhdessä kehittäen, 15.6.2017

Samanlaisen kohtelun ihanteesta kohti moninaisuuden huomiointia – sateenkaarinuorten kohtaaminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa, 13.6.2017

Nuoret eivät ole poliittisesti apaattisia – suosituksia oikeistopopulismin hillitsemiseksi nuorten keskuudessa, 24.5.2017

Kouluruokakritiikin vähentäminen vaatii nuorten välisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä, 18.5.2017

Tiiviit suhteet vanhempiin suojaavat nuoria moninaisilta hyvinvointia uhkaavilta riskeiltä, 4.5.2017

Nopeasti modernisoituva yhteiskunta pakotti 1950–1960-luvun nuoret valitsemaan ammattinsa vailla edeltävien sukupolvien mallia, 30.3.2017

Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa: Kansainväliseen toimintaan tulossa enemmän nuoria kuin voidaan ottaa, 28.3.2017

Lasten ja nuorten kuuleminen keskiöön palveluiden kehittämisessä, 28.3.2017

Suomalainen nuorisotyö on innovaatio, joka tasaa nuorten eriarvoistumista, 27.3.2017 (yhteistiedote Allianssin, Kirkkohallituksen ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa)

Nuorten tulevaisuudenkuva on synkentynyt, 7.3.2017

Liikkeessä-valokuvanäyttely valottaa nuorten aikuisten elämää uuden työn markkinoilla, 14.2.2017

Nuorten tupakoimattomuutta etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla kannattaa tukea, 23.1.2017

Koulukotien tarve säilyy tulevaisuudessakin – hoidon laatuun on panostettava, 13.1.2017

2016

Lausunnot ja kannanotot

Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf), 19.12.2016

Lausunto oikeusministeriön demokratiapoliittisen toimintaohjelman hankeosiosta (pdf), 11.11.2016 

Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2017 varten (pdf), 30.9.2016

Lausunto nuorisolain uudistamisesta (pdf), 28.9.2016

Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran lausunto Kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta Turvallisesti yhdessä (pdf), 19.8.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta virastosta (pdf), 8.4.2016

Tiedotteet

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja vaihtuu, 20.12.2016

Kaikki pärjäävät paremmin Kaikki käy koulua -toimintamallin ansiosta, 16.12.2016

Taidelähtöinen toiminta tukee nuorten elämäntaitojen vahvistumista, 23.11.2016

Nuorisotutkijoiden Välimeren ylittävä vuoropuhelu on valjastettava osaksi tietoperusteista nuorisopolitiikkaa, 8.11.2016

Dialogue and co-analysis among the youth researchers across the Mediterranean need to be more systematically utilised in knowledge-based youth policy, 8.11.2016 (youthresearch.fi-sivuilla)

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittivat Yên Mai ja Karoliina Sipilä, 7.11.2016

Media yhdistää ja erottaa, 2.11.2016

Lotta Haikkola Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi, 28.10.2016

Moniäänistä tietoa nuorten turvapaikanhakijoiden elämästä vastaanottovaiheessa, 27.10.2016

Sukupolvisuhteet määrittävät vahvasti lasten ja nuorten muuttoliikettä, 26.10.2016

Kirjamessuilla ilmestyy uutuuskirja tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta liikunnassa ja urheilussa, 18.10.2016

Etäisyydet luovat eriarvoisuutta, 13.10.2016

Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan monta kanavaa, 5.10.2016

Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää poliittisten valintojen vaikutuksista nuorten elämään? 22.9.2016

Koulukotien asema muuttuvassa palveluympäristössä selvitetään
Nuorisotutkimusverkoston, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote, 15.9.2016

Nuorisotutkimusverkosto kartoittaa lasten ja nuorten palvelukokemuksia
Nuorisotutkimusverkoston ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tiedote, 8.9.2016

Televisio pitää pintansa, liikunnassa uusia tuulia. Tutkijat peräävät osallisuutta lasten mediakulttuurien tutkimukseen.
Nuorisotutkimusverkoston & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan tiedote, 7.9.2016

Lapsuuden olosuhteet vaikuttavat merkittävästi myöhempään hyvinvointiin, 9.8.2016

Kansainvälisesti adoptoidut tietävät vähän biologisesta syntyperästään, 8.6.2016

Uusin Näkökulma käsittelee huippu-urheilijaksi ja taiteilijaksi kasvamista 2000-luvun Suomessa, 31.5.2016

Apurahat nuorisotutkimukseen liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun ja toteutukseen, 30.5.2016

Monikulttuuriset nuoret aktiivisia neuvottelijoita omassa perheessään, 23.5.2016

Englanninkielinen versio julkaistu kirjoista Taiteilijan elämänkulku ja Huippu-urheilijan elämänkulku, 10.5.2016

Nuorisotutkimusverkoston kaksi julkaisua käännetty venäjäksi, 29.4.2016

Syrjäseutunuori, sinulla(kin) on oikeus! Vai onko?, 28.4.2016

Nuorisotyön arvoa ei mitata pelkillä kävijämäärillä ja eteenpäinohjauksilla, 12.4.2016

Nuoruuden asema aikakautemme politiikassa - Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan päätösjakso, 10.3.2016

Nuorisotutkimus-lehden teemanumerokutsu (Call for special issues), 2.3.2016

Koulutus ja nuorisotakuu Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjassa, 2.3.2016

Lapset ja sukupuolten tasa-arvo Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 15.2.2016

Kulttuuri ja syrjäseudut Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 5.2.2016

Vähemmistöjen nuoret Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 28.1.2016

Perhetausta ja taloudellinen tilanne määrittävät nuorten arjessa pärjäämistä
Nuorisotutkimusverkoston & Nuorisoasiain neuvottelukunnan yhteinen tiedote, 27.1.2016

2015

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 (pdf), 5.12.2015

Lausunto Nuorisolain uudistamisesta (pdf), 30.11.2015

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta - lastensuojelun näkökulma (pdf), 23.11.2015

Lausunto ohjaus- ja kasvatusalan tutkintorakenneuudistukseen (pdf), 20.10.2015

Tiedotteet

Koneen säätiö myöntänyt rahoitusta Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeille, 9.10.2015

Nuorisotyön norminpurkutalkoot ja nuorten liikkuminen Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 8.12.1015

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja analysoi Juha Sipilän hallitusohjelman nuorisovaikutuksia, 2.12.2015

Mureneva maanpuolustustahto ja ankaroituvat rangaistukset Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 2.12.2015

Nuorisotutkimusseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2016, 27.11.2015

Kiire aikuisuuteen leimaa toimeentulotuen varassa elävien maahanmuuttajanuorten elämää, 23.11.2015

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot Emilia Kukkolalle ja Hanna Ruususelle, 13.11.2015

Pirjo Mattila ja Elna Hirvonen Nuorisotutkimusseuran kunniajäseniksi, 12.11.2015

Myönteisen tunnistamisen lähestymistavassa haetaan vaihtoehtoa ongelmalähtöisyydelle, 11.11.2015

Nuorisotutkimusseuralle Alfred Kordelinin säätiön palkinto, 6.11.2015

Nuorten viestintä yhä visuaalisempaa - myös tutkijat kiinnostuneita kuvista, 21.11.2015

Nobelin rauhanpalkinto Tunisiaan on hieno mahdollisuus myös nuorille, 9.10.2015

Nuorisotyö tukee nuoria ja heidän suhteitaan ympäristöönsä, 30.9.2015

Selvitys paikantaa nuorten oikeuksien toteutumisen ongelmakohtia, 20.5.2015

Syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tasapainottelevat itsemääräämisen ja täytymisen välillä, 13.5.2015

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta aloitti toimintansa, 12.5.2015

Armeija ei usein tue nuorten miesten terveyskäyttäytymistä, 21.4.2015

Nuorisotutkimusverkoston uusi Näkökulma-sarja avaa tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi, 16.4.2015

Tutkijat salattujen elämien jäljillä, 14.4.2015 (Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto)

Väitöstutkimus: etnisyyteen perustuvia rajanvetoja on mahdollista purkaa nuorten ryhmätoiminnassa, 9.4.2015

Mediakasvatuksen tutkimus vaatii monitieteistä otetta, 24.3.2015

Enemmistöllä nuorista on syrjintäkokemuksia, 6.3.2015

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen avainasemassa, 23.2.2015

Sateenkaarinuoret kertovat syrjinnästä, läheisten tuesta sekä tavallisista tulevaisuuden toiveista, 29.1.2015

2014

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteista (pdf), 26.9.2014

Nuorisotutkimusseuran lausunto demokratiakasvatuksen suuntaviivoista Valtioneuvoston demokratiapoliittiseen selontekoon 2014 (pdf), 12.5.2014

Tieteelliset seurat vaativat lapsiasivaltuutetun resurssien vahvistamista, 11.2.2014

Tiedotteet

Taiteilija ei tavoittele menestystä vaan onnistumista, 15.12.2014

Koulusta parempi paikka nuorisotyön avulla, 13.11.2014

Nuori haluaa olla erilainen, mutta ei leimattu erilaiseksi, 12.11.2014 (yhteistiedote THL:n kanssa)

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot Mika Joensuulle ja Lauri Julkuselle, 7.11.2014

Helsingin kuvataidelukion oppilaiden teoksia esittelevä Oi nuoruus -näyttely aukeaa Nuorisotiedon kirjastossa, 29.8.2014

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää Suomen Akatemian hallituksen varapuheenjohtajaksi, 29.8.2014

Holy Crap! -konferenssissa pohditaan nuorison, populaarikulttuurin ja ”pyhän” suhdetta, 27.8.2014

Uppsökande ungdomsarbetare önskar att ungdomsperspektivet stärks i det kommunala beslutsfattandet, 1.7.2014

Lasten kokema väkivalta vähentynyt, 25.6.2014 (Poliisiammattikorkeakoulu & Nuorisotutkimusseura)

Järjestötoimijat suhtautuvat varauksellisesti rasismin vastustamiseen, 18.6.2014

Historiallinen aikamatka nuoruuteen 1920-luvulla syntyneiden pula-ajoista 1990-lukulaisten lama-aikaan, 6.6.2014

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailuun jälleen ennätysmäärä opinnäytteitä, 4.6.2014

Sateenkaarinuoruus on monivärinen ja moniulotteinen, 28.5.2014

Nuorten seurantatutkimus kartoittaa peruskoulun päättävien nuorten elämänpolkuja, 13.5.2014

Pamfletti ruotii nuorisotakuun arkea ja politiikkaa, 15.4.2014

Väitöstutkimus luotaa maahanmuuttajataustaisten nuorten ja vanhempien perhekäsityksiä, 4.4.2014

Jo lähes sata on kertonut sateenkaarinuoruudesta eri aikoina, 28.3.2013

Lasten mediabarometri 2013: Internetistä on tullut osa pienimpienkin lasten arkipäivää, 27.3.2014

Valtakunnallinen yhden luukun palvelu tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, 26.3.2013

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hanke kertoo nuorten elämäntilanteista ja muutostarpeista, 6.3.2014

Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteinen tutkimushanke arvioi nuorten kuulemisen tapoja ja syrjäytymisen ehkäisyn kustannuksia, 18.2.2014

Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke kokoaa yhteen toimialan tunnuslukuja, 14.2.2014

Nuoret eivät löydä itseään puhuttelevia ehdokkaita vaaleissa, 11.2.2014

Etsivän nuorisotyön tekijät toivovat nuorisonäkökulman vahvistamista kunnallisessa päätöksenteossa, 21.1.2014

Lapset ja nuoret vahvistavat demokratiaa monipuolisesti Euroopassa, 17.1.2014

2013

Lausunnot ja kannanotot

Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista selvittävän raporttiluonnoksen kommentointi, 29.11.2013

Lausunto koulutustakuuseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyen, eduskunnan asiantuntijakuuleminen 11.10.2013

Nuorisotutkimusseuran kommentti lasten hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indikaattorien jatkotyöstöön, 23.9.2013

Nuorisotutkimusseuran lausunto valmistavasta lukiokoulutuksesta, 6.6.2013

Nuorisotutkimusseuran lausunto medialukutaidon suuntaviivoista, 27.4.2013

Kannanotto kuntalain uudistamisen valmisteluun, 12.3.2013

Tiedotteet

Nuorisotutkimus-lehti 3/2013 on ilmestynyt, 13.12.2013

Nuorten hyvinvoinnissa suuria eroja – hlbti-nuorten kokemukset huomioitava politiikassa, 7.11.2013

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökisan gradusarjan voitti Elina Harju ja ammattikorkeakoulujen sarjan Anni-Reetta Sorell, 6.11.2013

Professori, Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja Päivi Honkatukia Julkaisufoorumin panelistiksi, 21.10.2013

Ranskalainen elokuvakasvatusguru Alain Bergala vierailee Suomessa, 17.10.2013

Väitöskirjat 2000-2013 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa, 10.9.2013

Nuorisotutkijat haastavat liikuntakenttää, 29.8.2013

"Apina pulpetissa" pureutuu ysiluokan arkeen, 27.8.2013

Nuorisotutkimus-lehti 2/2013 on ilmestynyt, 8.8.2013

Omatoiminen liikkuminen on nuorten parissa suosituinta, 19.7.2013

Uutuusjulkaisu: YAD Street Team - Huumekriittistä kevytaktivismia nuorille, 18.6.2013

Nuorisotutkimusseuran tutkimusrakenteeseen uudistuksia, 30.5.2013

Riikka Korkiamäki väittelee nuorten vertaissuhteista, 20.5.2013

Sosiaalinen albumi: sukupolvien muutoksen sietämätön hitaus, 7.5.2013

Uusia työntekijöitä Nuorisotutkimusseuran toimistolla, 7.5.2013

Miten nuoret liikkuvat ja urheilevat työttömyyden aikana? 25.4.2013

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat tärkeä osa nuorisotyön arkea, 17.4.2013

Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke osoitti tutkimustiedon tarpeen, 15.4.2013

Lesbo-, homo-, bi- ja transnuorten hyvinvointia kartoitetaan kyselyllä, 10.4.2013

Nuorisotutkimus-lehti 1/2013 on ilmestynyt, 27.3.2013

Uutuusverkkojulkaisu: Vanhemmat suhtautuvat tyttöjen ja poikien nettiturvallisuuteen eri vakavuudella, 7.3.2013

Vuoden Tiedekynä 2012 -palkinto Nuorisotutkimus-lehden artikkelille, 15.2.2013

Uutuusjulkaisu: Perhe tärkein tekijä huippu-urheilijoiden ja kulttuuriosaajien menestyksessä, 13.2.2013

Kuntodoping-kirjalle kunniamaininta Vuoden urheilukirja -kilpailussa, 4.2.2013

Uutuusjulkaisu: Kuntalaisia ei kuulla riittävästi liikuntapaikkojen kehittämisessä, 4.2.2013

Nuorisotyö ja sen tutkimus sivuuttaa nuoret aikuiset, 10.1.2013

2012

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista, 22.3.2012 (pdf)

(Lisätietoa perusopetuksen tuntijaon uudistuksesta OKM:n Perusopetuksen tuntijako -sivulla.)

Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta, 1.2.2012 (pdf)

Tiedotteet

Suomalainen koulunvastustuskulttuuri estää koulussa viihtymistä, 18.12.2012

Väitös: Teknologia ei poista oppimisen haasteita, 12.12.2012

Merja Kylmäkoski Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajaksi ja Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi, 11.12.2012

Nuorisotyö kehittyy vinhasti – minne jäivät nuoret?, 10.12.2012

Uutuusverkkojulkaisu: Muistiinpanoja Demokratiaoppitunnista, 5.12.2012

New publication: Cultural practices and transitions in education, 19.11.2012

UNICEF: Syrjäytymistä voitaisiin estää peruskoulua kehittämällä. Suomalaista kouluhyvinvointia luotaava tutkimus löytää sekä huolen että ilon aiheita, 19.11.2012

Nuorisotutkimuksen gradupalkinto Valtteri Härmälälle, 15.11.2012

Lasten ja nuorten omaehtoinen toiminta edellyttää joustavia rakenteita ja luovuutta, 15.11.2012

The Illusion of the Prolongation of Youth, 1.11.2012

Luottamukselliset sukupolvisuhteet vahvistavat nuorten hyvinvointia, 26.9.2012

Nuoret arvostavat savuttomuutta, 28.8.2012

Nuorisotutkimusverkostolle merkittäviä hankerahoituksia, 19.6.2012

Alakulttuuriset kollektiivit jäivät 1980-luvulle, 6.6.2012

Uutuusjulkaisu: Nuoret ja ääni – Nuoret eduskuntavaaleissa 2011, 17.4.2012

Suomalaisnuoret pitävät yrittäjyyttä riskialttiina valintana, 13.4.2012

Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat kuntakohtaisesti, 30.3.2012

New publication: Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland, 2.3.2012

Väitös: Nuoret edistävät demokraattisten rakenteiden syntymistä kansainvälisessä politiikassa, 9.2.2012

Tieteelliset seurat kyseenalaistavat tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit, 1.2.2012

Kuntodopingilla tavoitellaan kehollista pääomaa, 10.1.2012

2011

Lausunnot ja kannanotot

Allianssin ja Nuorisotutkimusseuran yhteislausunto YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) Suomen toisen kansallisen raportin laatimiseen, 9.12.2011 (pdf)

Lausunto vuosia 2012–2015 koskevasta Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta, 17.10.2011 (pdf)
(Lue myös: Ohjelma OKM:n sivuilla)

Lausunto sisäasiainministeriön julkaisuun ”Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi”, 31.5.2011 (pdf)
(Lue myös: Julkaisu sisäasiainministeriön sivuilla)

Kehitysyhteistyön Nuorisoverkoston yhteisvetoomus uudelle hallitukselle: Nuoret nostettava erityiseksi kohderyhmäksi Suomen kehityspolitiikassa, 25.5.2011 (pdf, Nuorisoasiain neuvottelukunnan sivuilla)

Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta, 15.2.2011 (pdf)

Tiedotteet

Koulun omat voimavarat ovat päihdekasvatuksessa keskeisiä, 20.12.2011

Nuorille suunnattu Your Move -kampanja ja Suurtapahtuma innostivat liikkumaan, 15.12.2011

Kirjoitettu nuoruus 1900-luvun alkupuolen Suomessa, 7.12.2011

Nuorisotutkimuksen gradupalkinto Juha Mikkoselle, 15.11.2011

Nuorisotyön vastattava nuorten eriarvoistumiseen, 10.11.2011

Suomalaisten nuorten digipioneeriys jäi 1990-luvulle, 9.11.2011

Lastensuojelu tarvitsee tutkimusta, 26.10.2011

Uutuusjulkaisu: Koulua on käytävä - Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, 19.10.2011

Kaksi uutta tutkimusta nuorten urheilusta, 26.9.2011

Tyttötutkimuksesta ensimmäinen suomalainen oppikirja, 9.9.2011

Huumekriittisten ajatusten levittäminen ja huumeista keskusteleminen YAD Street Team -kampanjassa, 6.6.2011

Uutuusjulkaisu: Annettu, otettu, itse tehty – Nuorten vapaa-aika tänään, 19.5.2011

Uusi verkkojulkaisu: Iloa ja voimaa elämään – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa, 18.5.2011

Hyvinvointia kulttuurista – taiteen tekeminen lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa, yhteisöllisiä valmiuksia sekä taitoja, 17.5.2011

Kirjoituskilpailun nuoruus on pirstaleinen, mutta toiveikas, 12.5.2011

Uutuusjulkaisu: Sähköä ilmassa– näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön, 12.4.2011

Uutuusjulkaisu: Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä - Nuorten näkökulma, 6.4.2011

Väitös: Arkipäivän rasismi kouluissa on moninaista, 28.3.2011

Nuorisotutkimusverkostolta uutuusjulkaisuja nuorten poliittisesta ohjauksesta, 24.3.2011

Lehdistötiedote: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla, 22.3.2011

Uutuusjulkaisu: Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä, 4.3.2011

Uutuusjulkaisu: Hampaat irvessä? Painavia sanoja 11–15-vuotiaiden kilpaurheilusta, 31.1.2011

Tutkimusprofessori Tommi Hoikkalasta kunniatohtori Uppsalan yliopistoon, 25.1.2011

2010

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Oikeusministeriön äänioikeusikärajatyöryhmän raporttiin ”Nuorten ääni – aikuisten uurna?”, 8.11.2010 (pdf)

Lausunto OKM:n Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmän raporttiluonnokseen, 15.10.2010 (pdf)