Hyvinvointia kulttuurista – taiteen tekeminen lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa, yhteisöllisiä valmiuksia sekä taitoja

Nuorten taiteen tekemistä kannattaa yhteiskunnassamme lisätä, osoittaa Suomen Kulttuurirahaston rahoittama ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisema tutkimus ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa. Nuorten omista lähtökohdista lähtevä ja taiteilijoiden ohjaama taiteen tekeminen vahvistaa nuorten hyvinvointia. Taide lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa, yhteisöllisiä valmiuksia sekä taitoja. Taide myös vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Kolmivuotiselle hankkeelle on Kulttuurirahaston tavoitteiden mukaisesti löytynyt jatkaja. Myrsky siirtyy vuoden 2011 kuluessa osaksi Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Hyvinvointi ja osallisuus näyttää Myrsky-hankkeissa rakentuneen ennen kaikkea taiteen kyvystä avata uusia ja arvaamattomia näkymiä ihmisyyteen ja maailmaan. Taide on nuorten näkökulmasta itseisarvoista ja heillä on oikeus saada sille heidän omaa tekijyyttään kunnioittava vastaanotto.

Valtakunnallisessa kulttuuri- ja nuorisopolitiikassa painotetaan helposti institutionalisoituneiden kulttuuriperinnön, median, taiteiden ja paikallisten kollektiivisten kulttuurien vaalimista. Suomen Kulttuurirahaston järjestämällä Myrsky-hankkeella haluttiin vahvistaa nuorten hyvinvointia sekä sosiaalista ja henkistä kasvua tuomalla taide ja kulttuuri nuorten omaan elämään. Hankkeella pyrittiin juurruttamaan yhteiskuntaan myös uusia nuorten taidetoiminnan tapoja. Suomen Kulttuurirahasto mahdollisti suurhankkeen rahoittamalla vuosina 2008–2011 nuorille suunnattuja taideprojekteja eri puolilla Suomea. Myrsky-hanke suunnattiin ensisijaisesti 13–17-vuotiaille nuorille, joita on vaikea tavoittaa perinteisin keinoin. Nuoret osallistuivat ammattitaiteilijoiden ohjauksessa monenlaisiin taidehankkeisiin, joiden kirjo vaihteli populaarista korkeakulttuuriin. Myrskyyn voivat osallistua kaikenlaiset nuoret, mutta erityistä huomiota kiinnitettiin syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin.

Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimus alkoi Myrsky-hankkeen käynnistyessä vuonna 2008 ja asettui seuraamaan taidehankkeita Myrskyn toiminnan rinnalle. Tutkimus on Suomen Kulttuurirahaston tilaustutkimus, jota on koordinoinut Nuorisotutkimusverkosto. Tutkijoina hankkeessa ovat toimineet dosentit Sirkku Kotilainen ja Katriina Siivonen. Tutkimuksen kohteeksi määriteltiin, miten taiteen tekeminen kulttuurisena toimintana rakentaa nuorten hyvinvointia. Sirkku Kotilainen käynnisti tutkimuksen vastaavana tukijana ja siirtyi hoitamaan mediakasvatuksen professuuria Tampereen yliopistoon kesällä 2010. Katriina Siivonen aloitti tutkimuksessa tammikuussa 2009, siirtyi hankkeen vastaavaksi tutkijaksi tammikuussa 2010 ja vei hankkeen päätökseen. FT, YTL Annikka Suoninen on vastannut hankkeen tilastollisesta osuudesta osa-aikaisena tutkijana koko tutkimuksen ajan.

Tutkimuksella on ollut Suomen Kulttuurirahastosta koordinoitu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut professori Pirjo Ståhle Kulttuurirahaston hallituksen edustajana.

- Suomen Kulttuurirahaston toteuttama Myrsky-hanke on ollut suuri panostus nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi taiteen keinoin. Myrskyä on seurattu tarkoin kolmen vuoden ajan Kulttuurirahaston tilaamalla tutkimuksella. Tulokset vahvistavat, että Rahaston luoma taiteen tekemiseen perustuva nuorilähtöinen toimintamalli vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, vahvistaa heidän identiteettiään ja tukee kasvua yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä, toteaa professori Pirjo Ståhle.

- Toivomme, että nämäkin tutkimustulokset vakuuttavat päättäjät lisäämään ja tukemaan Myrskyn kaltaista toimintaa nuoriso- ja kulttuuripolitiikassa.

Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen
ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa (pdf, 6 Mt)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 44.
ISBN 978-952-5464-92-4. Helsinki 2011. 

Lisätietoja

Nuorisotutkimusverkosto

Katriina Siivonen
Sirkku Kotilainen
Annikka Suoninen
Leena Suurpää

Suomen Kulttuurirahasto

Olli Vallinheimo