Verkkojulkaisut

Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä

Harinen Päivi ja Rannikko Anni

Urheilu ja liikunta ovat perinteisesti kuuluneet suomalaiseen näkemykseen hyvästä ja terveellisestä elämästä, ja myös niiden pedagogista merkitystä osana tasapainoista aikuiseksi kasvamista on korostettu. Tutkimukset ja tilastotieto osoittavat liikunnan harrastamisen olevan yhteydessä sekä koettuun että mitattuun fyysiseen ja henkiseen terveyteen.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet

Ville Pöysä

Ville Pöysä arvioi suomalaista nuorisotyön tutkimusta käsittelevässä selvityksessään, että nuoret aikuiset ovat jääneet nuorisotyössä ja sen tutkimuksessa katveeseen. Periaatteessa he kuuluvat vielä nuorisotyön piiriin 29-vuotiaiksi asti, mutta käytännössä toiminta on usein suunnattu alle 18-vuotiaille tai ongelmallisesti käyttäytyville vanhemmille nuorille. Myös syrjäkylien nuoret ja vammaiset nuoret jäävät Pöysän mukaan tutkimuksessa vähälle huomiolle sekä metodeista kvantitatiivinen tutkimus.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla?

Tomi Kiilakoski & Anu Gretschel

Nuorisotutkimusseura ry on aktiivisesti seurannut ja tutkinut nuorisopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Lasten ja nuorten osallisuus, erityisesti siitä näkökulmasta, miten he itse asian kokevat, on ollut yksi pitkäkestoisista tutkimusaiheista. Osallisuutta kuntanäkökulmasta tutkiva Lasten ja nuorten kunta- tutkijaryhmä on julkaissut, kouluttanut sekä osallistunut aihealuetta koskevaan kehittämiseen 2000-luvun puolivälistä eteenpäin.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista?

Leena Suurpää ja Kari Paakkunainen (toim.)

Kari Paakkunaisen ja Leena Suurpään toimittamassa tuoreessa muistiossa Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? 40 nuorisokentän toimijaa, tutkijoista poliittisiin päätöksentekijöihin ja järjestöaktiiveihin, ottavat kantaa ohjelmayhteiskunnan nykytilaan.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Lapsi- ja nuorisopolitiikan neuvotteleva ohjaus valtionhallinnossa – Kehittämisohjelman (2007–2011) valmistelu lausunnon antaneiden tahojen näkökulmasta

Mirja Määttä ja Pauli Komonen

Verkostopolitiikassa tavoitellaan julkisen vallan, kansalaisyhteiskunnan ja yrityselämän vuoropuhelua sekä yhteisten tavoitteiden asettamista. Mirja Määtän ja Pauli Komosen tutkimuksen mukaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluvaihe koettiin osaltaan lisänneen lapsi- ja nuorisoasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

 

Lisää koriin

Taiteen särmällä nuorille hyvinvointia

Katriina Siivonen (toim.)

Nuorten elämänilo on vankistunut ja henkinen ja fyysinen hyvinvointi on parantunut vuoteen 2020 mennessä merkittävästi. Apuna on ollut taiteen tekeminen. Nuoret näkyvät yhteiskunnassa särmikkäänä ja hersyvänä ideoita tuottavana voimana. Syrjässä olevien ajatukset ja toimet ovat voimaantuneet mukaan yhteisen elämän rakentamiseen.

Voit ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia

Sirkku Kotilainen, Katriina Siivonen ja Annikka Suoninen

Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisen (2008-2011) Myrsky-nuorisohankkeen tavoitteena on vaikuttaa nuorten hyvinvointiin tuomalla taide tiiviisti nuorten arkeen. Taiteellisen toiminnan kautta toivotaan voitavan pureutua ennakoivasti erityisesti nuorten syrjäytymisuhkiin. Kulttuurirahasto on rahoittanut eri puolilla Suomea nuorille suunnattuja taidehankkeita useilla taiteiden aloilla, joita ovat olleet esimerkiksi tanssi, teatteri, sirkus, kuvataide ja musiikki. Hankkeissa pääosin 13-17-vuotiaat nuoret tekevät itse taidetta ammattitaiteilijoiden ohjauksessa. Mukana tähänastisissa hankkeissa on ollut yli 10 000 nuorta ja välillisesti vielä enemmän, esimerkiksi yleisöinä.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin